Input:

č. 4445/2023 Sb. NSS; Vojáci z povolání: výsluhový příspěvek; kázeňské odměny; další služba Garance

č. 4445/2023 Sb. NSS
Vojáci z povolání: výsluhový příspěvek; kázeňské odměny; další služba
k § 52, § 143 odst. 3 a § 165 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
k § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon (v textu jen „branný zákon“)1)
I. Kázeňské odměny (§ 52 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) nejsou součástí průměrného měsíčního hrubého služebního platu vojáka (§ 143 odst. 3 citovaného zákona), proto se nezahrnují do výpočtu výsluhových náležitostí.
II. Další služba podle § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branného zákona, vykonávaná do 30. 11. 1999, se nezahrnuje do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí (§ 165 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2023, čj. 10 As 237/2022-42)
Prejudikatura: č. 390/2004 Sb. NSS a č. 414/2004 Sb. NSS.
Věc: J. S. proti Ministerstvu obrany o výsluhový příspěvek, o kasační stížnosti žalobce.

Nejvyšší správní soud byl tentokrát postaven před právní otázku výsluhových příspěvků vojáků podle zákona o vojácích z povolání. Konkrétně řešil, jaké druhy finančního ohodnocení se mají do výpočtu příspěvku zahrnovat a jaké druhy vojenské služby se počítají do doby trvání služebního poměru.
Žalobce, voják z povolání (pilot – navigátor), sloužil v Armádě ČR a za tuto službu mu Ministerstvo obrany (žalovaný) vyměřilo výsluhový příspěvek ve výši 31 005 Kč (§ 143 odst. 3 a 4 zákona o vojácích z povolání). To je 54 % jeho dosavadního služebního platu. Do výše výsluhového příspěvku mu žalovaný nezapočetl kázeňské odměny. Do doby trvání služebního poměru mu nezapočetl další službu během studia na vysoké škole (Vojenské akademii Brno) v letech 1997–99. Proti tomu podal žalobce námitky, ovšem žalovaný rozhodnutí potvrdil.
Žalobce podal žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 22. 7. 2022, čj. 6 Ad 6/2020-29, zamítl. K námitce, že měly být do výše výsluhového příspěvku započítány i kázeňské odměny, uvedl, že se jedná o dary, které mohou být poskytnuty za jakýkoli hrdinský čin i mimo službu, a ne za vykonanou práci. Se služebním poměrem tedy nemusí souviset. Jsou také osvobozeny od daně z příjmů, proto nedává smysl je do výpočtu zahrnout. Stejně tak pro započítání kázeňských odměn nehovoří ani § 68r zákona o vojácích z povolání popisující průměrný služební plat, jelikož ten se pro výsluhové příspěvky nepoužije. K započtení tzv. další služby do doby služebního poměru městský soud taktéž uvedl, že žalobce nemá pravdu. V době od 21. 8. 1997 do 30. 11. 1999 vykonával žalobce další službu ve smyslu § 37 odst. 2 písm. a) branného zákona, ale do doby služebního poměru se započítává pouze další služba podle písm. b) tohoto odstavce. Žalobce (stěžovatel) věc napadl u Nejvyššího správního soudu. V kasační stížnosti stěžovatel přinesl kasační námitky, které vycházely ze žalobní argumentace.
Stěžovatel nesouhlasil s položkami, ze kterých byl výsluhový příspěvek vypočítán. Dle něj by měly být součástí výpočtu i kázeňské odměny (§ 52 zákona o vojácích z povolání). Vzorec pro výpočet výsluhového příspěvku