Input:

R 42/1950; Garance

č. 42/1950 Sb. rozh. obč.
Ak okresný národný výbor, referát práce a sociálnej starostlivosti, výslovne odoprel dať súhlas k rozviazaniu služobného pomeru, premlčajú sa služobné požitky zamestnanca prepusteného bez dôležitých príčin v lehote trojročnej a nie šesťmesačnej lehote stanovenej na uplatnenie nárokov uvedených v § 21 zák. č. 244/1922 Sb.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 19. septembra 1949, Opr 11/48.)
Žalovaný, statkár, prepustil predčasne a bez dôležitej príčiny 1. novembra 1946 žalobníka, hospodárskeho robotníka, ačkoľvek okresný národný výbor, referát práce a sociálnej starostlivosti, odoprel dať súhlas k rozviazaniu služobného pomeru, žalobník podal dňa 16. júla 1947 žalobu o zaplatenie služobných požitkov za dobu 81/2 mesiaca.
Okresný súd v Nitre žalobu zamietol a v dôvodoch uviedol, že žaloba bola podaná po uplynutí šesťmesačnej lehoty a je preto podľa ustanovení § 23 zák. č. 244/1922 Sb. premlčaná.
Krajský súd vyhovel odvolaniu a žalobe vyhovel.
Z dôvodov:
Podľa výmeru Okresného národného výboru, referátu práce a sociálnej starostlivosti v N., ktorý je právomocný, nedal uvedený úrad súhlas k rozviazaniu služobného pomeru medzi žalobníkom a žalovaným. Služobný pomer vzhľadom na ust. § 13 dekr. č. 88/1945 Sb. i naďalej trvá. Žalujúca strana uplatňuje požitky, ktoré jej prislúchajú za dobu 81/2 mesiaca, teda na dobu neprevyšujúcu jeden rok. Neprávom vyslovil okresný súd, že ide o nárok premlčaný vzhľadom na ust. § 23 zák. č. 244/1922 Sb., lebo v danom prípade sa nepožaduje náhrada prislúchajúca na výpovednú dobu v dôsledku bezdôvodného zrušenia služobného pomeru, ale žalobou sa domáha žalujúca strana zaplatenia služobných požitkov na tom základe, že v dôsledku nedostatku súhlasu okresného národného výboru, referátu práce a sociálnej starostlivosti, zamestnanecký pomer medzi stranami i ďalej trvá a teda žalovaná strana je povinná služobné požitky žalobníkovi i ďalej platiť. Ide teda o nárok na plat, kde premlčacia lehota je trojročná.
* * *
Kapitalistický právny poriadok sa obmedzoval na ochranu