Input:

42/1945 Sb., Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol Garance

č. 42/1945 Sb., Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. července 1945
o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1) Zaměstnancům, kteří pro uzavření vysokých škol dne 17. listopadu 1939 musili přerušiti své studium na některé tuzemské vysoké škole a chtějí je nyní dokončiti, poskytne zaměstnavatel na jejichž žádost neplacenou dovolenou. Až do ukončení studií, stane-li se tak nejdéle do jednoho roku od nástupu dovolené, zachovává se těmto zaměstnancům jejich pracovní (služební) poměr, pokud trval dne 1. května 1945.
(2) Ukončení studií podle odstavce 1 rozumí se výkon zkoušek, potřebných pro přijetí na místo, pro něž se vyžaduje předběžné vysokoškolské vzdělání.
(3) O dovolenou požádá zaměstnanec nejpozději do 30. září 1945. Žádost doloží potvrzením vysoké školy o tom, že jsou splněny předpoklady, uvedené v odstavci 1 a že žadatel je zapsán jako řádný posluchač na této škole nebo je ve stavu závěrečných zkoušek.
(4) Práva a povinnosti,vyplývající z pracovního (služebního) poměru zaměstnanců, uvedených v předcházejících odstavcích, odpočítávají po dobu dovolené. Po dobu této dovolené (§ 3) zůstává však nedotčena pojistná povinnost veřejnoprávního nemocenského a důchodového pojištění. Pojistné platí celé zaměstnavatel. Výši pojistného stanoví ministr ochrany práce a sociální péče vyhláškou v Úředním listě. Ve veřejnoprávním pensijním zaopatření je doba neplacené dovolené (odst. 1) započitatelná pro nárok na odpočivné (zaopatřovací) platy a jejich výměru.
§ 2.
Je-li nebezpečí, že by okamžitým odchodem zaměstnance na dovolenou nastaly vážné poruchy v řádném chodu závodu (úřadu, ústavu) a tím byl ohrožen, důležitý veřejný