Input:

39/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským Archiv

č. 39/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 31. července 1945
o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
K návrhu vlády ustanovuji toto:
Čl. I.
§ 1.
(1) Do konce roku 1945 přísluší konati hlavní přelíčení o zločinech a přečinech, přikázaných podle platného práva soudům porotním, sborovému soudu první stolice.
(2) Hlavní přelíčení budiž konáno před sborem čtyř soudců, z nichž jeden předsedá.
§ 2.
(1) O hlavním přelíčení a opravných prostředcích proti rozsudkům v něm vyneseným platí ustanovení hlavy XVIII trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákonné předpisy je doplňující, jakož i ustanovení § 338