Input:

R 38/1951 (tr.); Garance

č. 38/1951 Sb. rozh. tr.
Má-li odvolání obviněného úspěch i jen v otázce trestu, není obviněný povinen nahradit náklady odvolacího řízení, a to ani tehdy, jestliže výroku o trestu výslovně neodporoval.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 8. prosince 1950, To III 481/50.)
Obviněný podal proti odsuzujícímu rozsudku odvolání, kterým se domáhal zproštění. Otázky trestu se výslovně nedotkl. Odvolací soud z podnětu tohoto odvolání pouze snížil obviněnému trest, jinak mu nevyhověl.
Okresní soud v Jičíně, který pak rozhodoval podle § 72 odst. 1 tr. ř. o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši, nepojal náklady odvolacího řízení proti návrhu okresního prokurátora mezi náklady, jejichž náhradu odsouzenému uložil.
Krajský soud zamítl stížnost okresního prokurátora do tohoto usnesení.
Z důvodů:
Stěžovatel tvrdí, že odsouzenému mělo být uloženo nahradit i náklady odvolacího řízení, protože jeho odvolání zůstalo ve výroku o vině, kterému obviněný jedině odporoval, bezvýsledné a odsouzený je proto podle § 68 odst. 1 písm. a) tr. ř. povinen nahradit všechny náklady trestního řízení. Tento výklad neodpovídá zákonu.
Podle § 68 tr. ř. je sice obviněný, který byl pravomocně odsouzen, povinen nahradit náklady, které stát podle § 67 tr. ř. založil.
Avšak v souzené věci jde o náklady odvolacího řízení. Při stanovení povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů odvolacího řízení nutno vycházet z ustanovení § 70 odst. 1 tr. ř., že náklady způsobené bezvýsledným opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu je povinen nahradit ten, kdo jej podal (s výjimkami uvedenými v druhém odstavci tohoto paragrafu, které v souzené věci nepřicházejí v úvahu). Měl-li tedy opravný prostředek úspěch, není ten, kdo jej podal, povinen hradit náklady tím způsobené. Ustanovení § 70 tr. ř. je speciální vůči všeobecnému ustanovení § 68 tr. ř. a platí tedy