Input:

R 34/1958; Garance

č. 34/1958 Sb. rozh. obč.
Súd druhej stolice je povinný podľa § 6 ods. 2 o. s. p. upovedomiť prokurátora, ktorý vstúpil podľa § 6 ods. 1 o. s. p. do konania, o každom konaní, o ktorom upovedomuje účastmkov a doručovať mu všetky písomnosti, ktoré sa účastníkom doručujú a to aj v tom prípade, keď prokurátor pred súdom prvej stolice po svojom vstupe do konania zostal nečinný.
Túto povinnosť má súd potiaľ, pokiaľ sa prokurátor výslovne nevzdal ďalšej svojej účasti v konaní.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 19. decembra 1957, Cz 722/57).
Do konania o držbu nehnuteľnosti vedenej pred Ľudovým súdom v Rožňave vstúpil podľa '§ 6 ods. 1 o. s. p. okresný prokurátor.
Krajský súd v Košiciach konal o odvolaní a k ústnemu pojednávaniu odvolaciemu nepredvolal prokurátora.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom krajského súdu, ako aj v predchádzajúcom konaní krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa § 6 ods. 2 o. s. p. od chvíle, kedy prokurátor do konania vstúpil, je súd povinný upovedomiť ho o každom konaní, o ktorom upovedomuje účastníkov a doručovať mu všetky písomnosti, ktoré sa účastníkom doručujú. Túto povinnosť má súd potiaľ, pokiaľ sa prokurátor