Input:

323/1948 Sb., Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují předpisy o přípravné službě soudcovské, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 323/1948 Sb., Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují předpisy o přípravné službě soudcovské, platné do 6.5.1953
[zrušeno č. 33/1953 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948,
jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Odborná justiční zkouška.
§ 1.
(1) K odborné justiční zkoušce (dále jen „zkouška“) mohou býti připuštěni
a) soudcovští čekatelé,
b) úředníci (čekatelé) v kategorii úředníků právní služby u finančních prokuratur,
c) advokátní koncipienti a
d) kandidáti notářství (veřejného notářství).
(2) Podmínkou připuštění ke zkoušce je, že kandidát vykonal nebo nejpozději do dne ústní zkoušky vykoná předepsanou právní praxi (§ 2).
§ 2.
(1) Právní praxe předepsaná pro připuštění ke zkoušce je dvouletá a rozumí se jí
a) u soudcovského čekatele přípravná služba soudcovská,
b) u úředníka (čekatele) v kategorii úředníků právní služby u finančních prokuratur právní služba u finanční prokuratury,
c) u advokátního koncipienta právní služba u advokáta a
d) u kandidáta notářství (veřejného notářství) právní služba u notáře (veřejného notáře).
(2) Jednotlivé druhy právní praxe uvedené v odstavci 1 se pro právní praxi předepsanou pro připuštění ke zkoušce navzájem započítávají.
(3) Doba, po kterou nebyla právní praxe konána z důvodu nemoci, dovolené, vojenské služby za branné pohotovosti státu, povinného cvičení ve zbrani (cvičení služebního) nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, počítá se do předepsané právní praxe, pokud nepřesahuje celkem 6 měsíců. Započtení další doby takto ospravedlněné nepřítomnosti až do výměry jednoho roku může povoliti ministerstvo spravedlnosti, a to pokud jde o úředníky (čekatele) v kategorii úředníků právní služby u finančních prokuratur v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3.
(1) Zkouškou se zjišťuje, zda kandidát vykazuje odborné vědomosti potřebné k vykonávání úřadu soudce z povolání, advokacie nebo úřadu notáře (veřejného notáře) v souladu se zásadami lidově demokratického zřízení.
(2) Zkouška je písemná a ústní a koná se v jazyku českém nebo slovenském.
§ 4.
(1) Pro výkon zkoušek se zřizují při ministerstvu spravedlnosti a při pověřenectvu spravedlnosti komise pro odborné justiční zkoušky (dále jen „komise“).
(2) Předsedu, jeho náměstky a další členy komise jmenuje ministr spravedlnosti na funkční období tří roků. Ministr spravedlnosti může odvolati členy komise i před uplynutím funkčního období, nekonají-li řádně své povinnosti nebo z jiných závažných důvodů.
§ 5.
(1) O žádosti za připuštění ke zkoušce rozhoduje předseda komise.
(2) Z rozhodnutí, kterým bylo odepřeno připuštění ke zkoušce, lze se do 15 dnů od jeho doručení odvolati k ministerstvu spravedlnosti.
§ 6.
Zkoušky se konají před pětičlenným zkušebním senátem, který se skládá z předsedy a čtyř zkušebních komisařů jako přísedících.
§ 7.
(1) Zkušební senát může uznati kandidáta při zkoušce způsobilým nebo nezpůsobilým.
(2) Kandidát, který byl uznán nezpůsobilým, může se podrobiti opravné zkoušce.
(3) Kandidát,