Input:

321/1948 Sb., Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže Garance

č. 321/1948 Sb., Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1948
o Sboru uniformované vězeňské stráže.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Ustanovení organisační.
§ 1.
(1) Zřizuje se veřejný ozbrojený a jednotně organisovaný Sbor uniformované vězeňské stráže (dále jen SVS). Jeho působnost se vztahuje na celé území státu.
(2) Úkolem SVS je správní a strážní služba při výkonu soudní a jiné vazby, vykonávané ve vězeňských ústavech, a zajištění bezpečnosti a pořádku v justičních budovách a v částech budov, užívaných justiční správou. Podrobnější ustanovení vydá ministr spravedlnosti.
(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčena působnost jiných úřadů a orgánů, pokud jde o péči o národní bezpečnost.
§ 2.
(1) SVS tvoří příslušníci dosavadního SVS, pokud budou ministrem spravedlnosti převedeni do Sboru zřízeného podle tohoto zákona.
(2) SVS se doplňuje z dobrovolných uchazečů, kteří jsou přijímáni nejprve na zkoušku (§ 5, odst. 1). Za příslušníka SVS na zkoušku může býti přijat, jen kdo
a) je československým státním občanem, je státně spolehlivý, je oddaný lidově demokratickému zřízení a občansky bezúhonný,
b) je ke službě způsobilý,
c) překročil 21 a nedosáhl 30 let věku,
d) má vojenský výcvik, vykonav předepsanou presenční službu.
(3) Ministerstvo spravedlnosti může prominout podmínku uvedenou v odstavci 2, písm. c). Podmínka uvedená v odstavci 2, písm. d) se netýká žen.
§ 3.
(1) Příslušník SVS se propustí:
1. ukáže-li se dodatečně, že nevyhovuje podmínkám stanoveným v § 2, odst. 2, písm. a),
2. ukáže-li se za služby na zkoušku (§ 5, odst. 1), že není k službě způsobilý nebo stane-li se tělesně ke službě nezpůsobilým, aniž nabyl nároku na výslužné,
3. uznal-li soud v rozsudku také na ztrátu hodnosti,
4. bylo-li vysloveno jeho propuštění v řízení kárném,
5. žádá-li za propuštění; před uplynutím čtyřleté povinné služby (§ 5, odst. 2) lze žádosti vyhověti, jen jsou-li pro to závažné důvody.
(2) Z dosavadního veřejného pensijního zaopatření příslušníka SVS, který byl propuštěn, nevznikají veřejnému zaměstnavateli jiné závazky a propuštěnému příslušníku SVS jiná práva, než jak určují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, týkající se přestupů z národního pojištění do veřejného pensijního zaopatření a naopak, s rozdílem, že se za den přestupu do národního pojištění považuje již den rozvázání služebního poměru propuštěného příslušníka SVS.
§ 4.
(1) SVS tvoří úředníci SVS, gážisté mimo služební třídy (dále jen gážisté SVS) a čekatelé SVS.
(2) Služební kategorie úředníků SVS a platové stupnice gážistů SVS jakož i úřední (služební) tituly příslušníků SVS určí vláda nařízením.
(3) Úředníci SVS se doplňují ze zvlášť spolehlivých a lidově demokratickému zřízení oddaných československých státních občanů, kteří