Input:

R 32/1951; Garance

č. 32/1951 Sb. rozh. obč.
Dekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku.
Konfiskací zemědělského majetku podle uvedeného dekretu nezanikla povinnost vlastníka tohoto majetku zaplatit dluh, který na majetku vázne.
Ustanovení § 5 odst. 3 uvedeného dekretu brání vymáhání pohledávky váznoucí na konfiskovaném majetku z tohoto majetku. Nebrání však jejímu vymáhání z majetku dlužníkova, jenž konfiskaci nepodléhá.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 20. září 1950, R 202/50.)
Okresní soud v Ledči nad Sázavou povolil vymáhající straně (záložně) proti dlužníkovi exekuci zabavením jeho pohledávky a přikázáním k vybrání.
V rekursu namítl dlužník, že vymáhaná pohledávka vázla na zemědělské nemovitosti, která prý již dlužníkovi nepatří, poněvadž podlehla konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb. ve prospěch státu. Podle ustanovení § 5 odst. 3 uvedeného dekretu se vyřeší otázka dluhů a nároků váznoucích na konfiskovaném zemědělském majetku vládním nařízením. Toto nařízení nebylo dosud vydáno, takže není dosud jisto, jakým způsobem budou tyto pohledávky vypořádány. Je proto podle názoru dlužníka exekuce nepřípustná.
Krajský soud nevyhověl