Input:

32/1948 Sb., Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon), platné do 15.11.1957 Archiv

č. 32/1948 Sb., Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon), platné do 15.11.1957
[zrušeno č. 55/1957 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. března 1948,
kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Divadlu jakožto národnímu kulturnímu statku zaručuje zákon podmínky, aby mohlo zdárně plniti své poslání.
HLAVA PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Divadlo ve smyslu tohoto zákona znamená pravidelné veřejné provozování děl dramatických a hudebně dramatických, choreografických a pantomimických (děl divadelních) buď umělci z povolání neb ochotníky.
§ 2.
(1) Dílem dramatickým, po případě hudebně dramatickým, rozumí se výtvor slovesný, po případě hudební a slovesný, který znázorňuje děj zpracovaný k provozování uměním hereckým (hudebním a hereckým) a uměním jevištním, i když není myšlenkově jednotný a ucelený, jako děj přítomný, před diváky a posluchači se vyvíjející. Uměním hereckým se rozumí také umění pěvecké a taneční.
(2) U děl choreografických a pantomimických není sluchový vjem nezbytný (díla divadelní v širším smyslu).
(3) Provozováním divadelního díla rozumí se jeho přímé představování živými osobami uměním hereckým (hudebním a hereckým) a uměním jevištním. Pravidelné provozování, které záleží v opětující se činnosti. Veřejné je provozování, není-li omezeno na návštěvníky, kterým zvláštní vztah k provozovateli dává povahu užšího, navenek určitě ohraničeného okruhu osob.
§ 3.
Divadelní představení je provedení divadelního díla uměním hereckým (hudebním a hereckým) a uměním jevištním buď umělci z povolání neb ochotníky.
§ 4.
(1) Divadelní umělec z povolání jest osoba, která koná umělecké služby nebo podává umělecké výkony při provozování divadelních děl za plat, pokud tyto služby nebo výkony nejsou jen vedlejší její výdělečnou činností.
(2) Divadelní ochotnictví je dobrovolně organisovaná činnost osvětová, záležející ve veřejném provozování divadelních představení divadelními ochotníky, sdruženými v divadelních ochotnických spolcích. Divadelní ochotník jest osoba, která koná služby nebo podává výkony uvedené v odstavci 1 bezplatně. Divadelní ochotnické spolky jsou spolky, jejichž výlučným nebo hlavním účelem podle stanov je veřejné provozování divadelních děl nebo u nichž tato činnost jest aspoň podstatnou částí nebo podstatným doplňkem jejich osvětového poslání.
(3) Pokud zákon ustanovuje o divadlech a divadelních představeních bez bližšího označení, vztahují se příslušná ustanovení jen na divadla a divadelní představení, v nichž účinkují umělci z povolání; pokud jde o divadla a divadelní představení, ve kterých účinkují výlučně divadelní ochotníci, ustanovuje se o divadelní činnosti ochotnické.
§ 5.
Loutkové divadlo jest divadlo, na kterém se divadelní díla provozují pomoci loutek jakékoliv soustavy (závěsných, maňáskových, stínových, hůlkových a jiných).
§ 6.
(1) Je kulturním úkolem státu a svazků územní samosprávy, aby v mezích svých rozpočtů a