Input:

31/1956 Sb., Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků Garance

č. 31/1956 Sb., Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 19. července 1956
o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Zdravotnictví plní při budování socialismu významné úkoly v rozvoji péče o zdraví lidu. Úspěšný vývoj zdravotnictví na nových socialistických zásadách klade vysoké požadavky na odbornou a politickou úroveň zdravotnických pracovníků. Důležitým předpokladem pro zlepšení péče o zdraví lidu a pro zlepšení práce zdravotnických pracovníků (dále jen „zaměstnanci“) je jejich hmotné zainteresování na výsledcích práce se současným zvyšováním jejich odborné a politické úrovně.
(2) K uskutečnění těchto předpokladů se upravují platové poměry zaměstnanců podle socialistické zásady určování odměny za práci podle její jakosti, množství a společenského významu.
§ 2.
Rozsah platnosti.
(1) Tato úprava se vztahuje na zaměstnance, kteří konají odborné zdravotnické práce u organisací plnících zdravotnické úkoly s výjimkou zaměstnanců výzkumných ústavů, pokud jejich platové poměry upravují zvláštní předpisy, zaměstnanců veterinární péče a vysokoškolských učitelů lékařských fakult.
(2) Tato úprava se nevztahuje na zaměstnance uvedené v odstavci 1, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil z povolání v oborech ministerstev národní obrany a vnitra.
§ 3.
Seznam funkcí.
(1) Seznam funkcí stanoví platy zaměstnanců podle obtížnosti, rozsahu a společenského významu jejich pracovních úkolů tak, že stanoví
a) označení (nomenklaturu) jednotlivých funkcí (funkčních míst),
b) charakteristické funkční činnosti a předpoklady potřebné pro zastávání jednotlivých funkcí,
c) funkční plat spojený se zastáváním jednotlivých funkcí.
(2) Funkční plat se stanoví platovým rozpětím nebo pevnou částkou.
§ 4.
Ustanovování zaměstnanců na funkční místa.
(1) Zaměstnance lze ustanovit jen na funkční místo v mezích plánu pracovníků. Zaměstnance, který nesplňuje předpoklady stanovené pro zastávání příslušné funkce, lze ustanovit na takové místo jen výjimečně z důležitých důvodů týkajících se rozmístění pracovníků. Ministerstvo zdravotnictví stanoví, ve kterých případech nelze na funkční místo ustanovit zaměstnance, který nesplňuje předpoklady pro jeho zastávání.
(2) Zaměstnance na funkční místo ustanovuje a z něho odvolává orgán zmocněný k tomu podle zvláštních předpisů.
Funkční plat.
§ 5.
(1) Zaměstnanci, který byl ustanoven na funkční místo a splňuje předpoklady stanovené pro jeho zastávání, přísluší funkční plat spojený se zastáváním tohoto místa.
(2) Je-li funkční plat stanoven platovým rozpětím, určí se zaměstnanci funkční plat v mezích tohoto rozpětí s přihlédnutím k rozsahu a obtížnosti vykonávané funkce, k pracovním výsledkům a osobním vlastnostem zaměstnance.
(3) Funkční platy se stanoví v měsíčních hrubých částkách za pravidelnou pracovní dobu. Zaměstnanci neplně zaměstnanému náleží poměrná část funkčního platu.
(4) Zaměstnanci, který nesplňuje předpoklady