Input:

31/1954 Sb., Nařízení, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.7.1961 Archiv

č. 31/1954 Sb., Nařízení, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.7.1961
NAŘÍZENÍ
ministra zahraničního obchodu
ze dne 16. června 1954,
kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
Ministr zahraničního obchodu nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 12 odst. 2, § 13 odst. 3, § 19 odst. 5, § 20 odst. 2, § 22 odst 2, § 29 odst. 2, § 38, § 40 odst. 2, § 41 odst. 2 a 3, §§ 48, 52, 54 a 56 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
ČÁST PRVNÍ.
Úkoly celní správy.
§ 1.
Hlavní úkolem celní správy je kontrolovat oběh zboží ve styku s cizinou tak, aby byla zajištěna ochrana a podpora plánovaného zahraničního obchodu a devizových zájmů. Při plnění tohoto úkolu celní správa zejména
a)  kontroluje, zda jsou zachovány dovozní, vývozní a průvozní zákazy a omezení,
b)  činí opatření při porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou, zejména stíhá zboží, které uniklo celní kontrole,
c)  upozorňuje příslušné orgány na závady, které by mohly být příčinou ztrát v zahraničním obchodě, a v mezích své působnosti činí opatření k jejich odstranění,
d)  vyměřuje a vybírá clo ze zboží dováženého a ze zboží vyváženého, náhradní dávku za daň z obratu ze zboží dováženého, jakož i celní náhradu.
e)  zjišťuje podklady pro celní statistiku a zpracovává je,
f)  upozorňuje na závady v dopravě a uskladnění při dovozu, vývozu a průvozu zboží.
ČÁST DRUHÁ.
Organisace a působnost celní správy.
§ 2.
Orgány celní správy.
(1)  Působnost ve věcech celních vykonává ministerstvo zahraničního obchodu prostřednictvím ústřední celní správy, která je jeho zvláštní složkou; její organisace upravuje statut tohoto ministerstva.
(2)  Ústřední celní správě jsou přímo podřízeny celnice se svými odbočkami a celními hlídkami; odbočky a celní hlídky jsou organisačními složkami celnic.
(3)  Celnice a jejich odbočky (dále jen „celnice”) jsou pohraniční a vnitrozemské; k pohraničním patří též ty, které byly podle mezinárodní smlouvy zřízeny na cizím státním území. Celní hlídky se zřizují u státních hranic.
(4)  Celnice a celní hlídky zřizuje, zrušuje a jejich působnost vymezuje ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády; tato opatření uveřejňuje ministr zahraničního obchodu v úředním listě.
§ 3.
Působnost ústřední celní správy.
Ústřední celní správě přísluší zejména
a)  organisovat a řídit celní správu,
b)  vykonávat nejvyšší dozor v oboru celnictví,
c)  vydávat směrnice a pokyny podřízeným orgánům,
d)  řídit zjišťování podkladů pro celní statiku a zpracovávat je,
e)  vydávat podle předpisů ministra zahraničního obchodu právně závazný výklad o sazební příslušnosti zboží a o výši cla,
f)  rozhodovat o opravných prostředcích do rozhodnutí celnic,
g)  rozhodovat jako první stolice ve vyhrazených případech.
§ 4.
Působnost celnic a celních hlídek.
(1)  Celnicím přísluší
a)  provádět bezprostřední celní kontrolu nad oběhem zboží ve styku s cizinou, zejména dozírat na zachování zákazů a omezení dovozu, vývozu a průvozu zboží, stanovených podle předpisů o státní organisaci zahraničního obchodu, předpisů devizových, bezpečnostních , zdravotnických, veterinárních a j.,
b)  stíhat a zadržet zboží, které