Input:

R 31/1951 (tr.); Garance

č. 31/1951 Sb. rozh. tr.
Pouhá okolnost, že trestný skutek byl spáchán před účinností trestního zákona, nebrání jeho podřadění pod ustanovení tohoto zákona o rozkrádání národního majetku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 13. prosince 1950, To V 476 50.)
Vedoucí účetního oddělení Fondu národní obnovy byl pověřen obstarávat opravy psacích a počítacích strojů a veškerého inventáře účtárny. K tomu dostával od hospodářské správy propustky, aby mohl věci, jež bylo třeba dát do opravy, vynášet z prostor FNO. Obviněný dal si postupně vystavit propustky na 15 psacích strojů a 3 počítací stroje, na propustky vynesl však stroje cennější, které opravy nepotřebovaly, v hodnotě asi 110.000,– Kčs a prodal je nezjištěnému překupníkovi.
Okresní soud trestní v Praze uznal obviněného vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil napadený rozsudek a odsoudil obviněného pro trestný čin zpronevěry podle §§ 181, 182 II tr. zák. 1852, zvýšiv mu zároveň trest.
Z důvodů:
Okresní soud usuzoval, že obviněnému byla jako vedoucímu účtárny FNO svěřena disposiční moc, pokud jde o inventář účtárny, že obviněný s psacími a počítacími stroji, jež do tohoto inventáře patřily, bezprávně nakládal jako s vlastními a že si tak přivlastnil věci v hodnotě přes 30.000,– Kčs, které mu byly svěřeny z důvodu jeho veřejného úřadu. Za platnosti trestního zákona z roku 1852 zakládalo toto jednání skutkovou podstatu zločinu zpronevěry v úřadě podle §§ 181, 182 II tr. zák. 1852. Protože však v době rozhodování soudu byl již v účinnosti nový trestní zákon č. 86/1950 Sb., uvažoval okresní soud o věci s hlediska § 12 odst. 1 tohoto zákona. Přitom vycházel – pokud jde o nový trestní zákon – pouze z jeho ustanovení § 248 o zpronevěře. Když došel k závěru, že jsou v daném případě splněny podmínky pro použití nového trestního zákona, uznal na vinu a stanovil trest podle § 248 odst. 2 tr. zák.
Okresní soud však pochybil tím, že neuvažoval o věci vůbec s hlediska skutkové podstaty trestného činu rozkrádání majetku národního a majetku lidových družstev podle § 245 tr. zák. Fond národní obnovy byl zřízen dekretem presidenta republiky č. 108 1945 Sb., aby zajistil, zatímně spravoval a provedl rozdělení majetku, který podle tohoto dekretu podlehl konfiskaci ve prospěch státu. Podle toho byl Fond národní obnovy orgánem státu a inventář účtárny, se kterým obviněný disponoval, byl