Input:

41/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 41/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. února 2024,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22 odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c) a § 22j odst. 3 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky č. 485/2020 Sb., vyhlášky č. 528/2021 Sb. a vyhlášky č. 368/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5a upravuje


5Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ /ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.“.
2. V § 1 písm. d) se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.
3. V § 1 písm. f) se slova „a prokázání úhrady mýtného“ zrušují.
4. V § 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
5. V nadpisu § 5 se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.
6. V § 5 odst. 1 a 2 se za slovo „Evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.
7. V § 5 odst. 2 se slova „kopie technického průkazu, pokud byl vydán,“ nahrazují slovy „na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie“.
8. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:
„(3) Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.
(4) Emisní