Input:

R 3/1949 (tr.); Garance

č. 3/1949 Sb. rozh. tr.
Trestná činnost podle § 1, odst. 1, písm. b) zák. č. 15/1947 Sb. je dokonána a nejde tedy o pouhý pokus, když pachatel předmět potřeby odebral řízenému oběhu (vepře na černo koupil a odvezl k sobě). Splnění sledovaného cíle (upotřebení nebo další prodej) není pojmovou náležitostí této skutkové podstaty, k níž náleží pouze, aby odebrání za účelem opatření nepřiměřeného hospodářského prospěchu bylo podniknuto.
K naplnění skutkové podstaty přečinu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. není třeba, aby nastala skutečná porucha plynulého zásobování; stačí, že jednání je způsobilé ohrozit plynulé zásobování; po subjektivní stránce pak stačí představa možnosti tohoto ohrožení (nedbalost vědomá). Není též třeba, aby činem bylo ohroženo plynulé zásobování obyvatelstva v určitém kraji, mohlo li jím být v rámci celostátního zásobování ohroženo v některém kraji vůbec.
Zda jednání může ohrozit plynulé zásobování obyvatelstva předměty potřeby (§ 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb.), je otázkou nikoliv znaleckou, nýbrž právní, kterou řešit je povolán soud.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. března 1949, Zm I 941/48.)
Krajský soud v Táboře uznal rozsudkem z 22. října 1948 obžalovaného vinným přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným tím, že obžalovaný koupil s úmyslným obejitím příslušných hospodářských předpisů vepře, aby jej buď zabil a vytěžil z něho prodáváním masitých jídel ve své hostinské živnosti vyšší zisk anebo aby jej za předraženou cenu dále prodal. Dosažení tohoto konečného cíle bylo zásahem bezpečnostních orgánů po včasném objevení věci zmařeno.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Zmateční stížnost má za to, že 1. odstraněním jediného kusu vepřového dobytka z řízeného hospodaření nemůže být ohroženo zásobování obyvatelstva některého kraje, 2. obžalovaný si této možnosti ohrožení nebyl vědom a 3. měl o tom být vyslechnut znalec nebo příslušná hospodářská korporace. Stěžovatel není v právu již proto, že v uvedených směrech nejde o otázky znalecké, nýbrž právní, které řešit je povolán jedině soud. Zmateční stížnost přehlíží, že pro žalovanou skutkovou podstatu stačí, že zašantročení dotyčného kusu dobytka je způsobilé ohrozit plynulé zásobování, aniž je třeba, aby nastala skutečná porucha. Je tu třeba vyvolání nebezpečí určitého vyššího stupně (srov. slova zákona: „... může tím ohroziti... zásobování“). Toto nebezpečí pak vyvstane pro plynulé zásobování, může-li zašantročení dobytka, pokud se týče zašantročené množství masa a sádla z takového dobytka, vyloučit značnější počet spotřebitelů ze zásobování přídělovým zbožím. Tento počet spotřebitelů, jimž hrozí vyloučení ze zásobování, se může vypočíst podle toho, jak veliké množství zboží bylo zašantročeno a jaká je dávka tohoto zboží připadající na jednoho spotřebitele. Ze zjištění nalézacího soudu plyne, že pachatelovým činem by bylo přes 400 spotřebitelů vyloučeno ze zásobování sádlem; k tomu přistupuje ještě značný počet spotřebitelů, kteří by byli připraveni o svůj příděl vepřového masa. Z toho vysvítá, že nejde o malý počet spotřebitelů, který by byl stěžovatelovým činem ze zásobování vyloučen. Plynulost přídělového zásobování pak