Input:

3/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže Garance

č. 3/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1946,
kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 94 Sb., o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže:
ČÁST PRVNÍ
Ustanovení organisační
§ 1
(1)  Výkon správní a strážní služby v soudních věznicích, v trestních ústavech a v justičních výchovných ústavech, na Slovensku ve věznicích krajských soudů, ve zvláště určených věznicích okresních soudů, v trestních ústavech, v justičních výchovných ústavech a v donucovacích pracovnách (dále jen vězeňské ústavy) obstarává sbor uniformované vězeňské stráže (dále jen SVS).
(2)  SVS jest ozbrojený a stejnokrojem opatřený sbor; skládá se z úředníků vězeňské služby právní, správní a strážní (dále jen úředníci SVS) a z gážistů vězeňské stráže mimo služební třídy (dále jen gážisté SVS).
§ 2
Úkolem SVS jest zejména:
1.  v zájmu obecné bezpečnosti střežiti osoby, které jsou ve vazbě ve vězeňských ústavech,
2.  spolupůsobiti, aby účel vyšetřovací vazby nebyl mařen a aby trest na svobodě byl vykonáván podle platných předpisů,
3.  působiti k udržování a zlepšování řádného provozu souvisícího se zaměstnáváním vězňů ve vězeňských ústavech i mimo ně,
4.  pečovati o správní a hospodářskou stránku výkonu vazby.
§ 3
Pro každý vězeňský ústav, kromě věznic okresních soudů, se zřizuje zvláštní oddíl SVS, jehož velitelem jest úředník SVS ustanovený ministerstvem spravedlnosti, na Slovensku pověřenectvem spravedlnosti. Oddíl jest podřízen služebnímu úřadu.
§ 4
Ministr spravedlnosti určí u svého úřadu úředníka služby právní, jemuž přísluší dozor nad službou, jakož i péče o výchovu a školení sboru; v této funkci mu náleží služební titul „ministerský inspektor SVS”. Ministr spravedlnosti určí pro Slovensko k návrhu pověřence spravedlnosti jako zástupce dozorčího úředníka úředníka služby právní, který má v této funkci služební titul „náměstek ministerského inspektora SVS”; v případě potřeby může zástupce určiti též pro země Českou a Moravskoslezskou.
ČÁST DRUHÁ
Příslušníci SVS.
Díl I.
Úředníci SVS.
§ 5
(1)  Úředníci SVS jsou státními pragmatikálními úředníky, při čemž pro ně platí odchylky vyplývající z tohoto nařízení.
(2)  Služební místa úředníků SVS se roztřiďují ve tři služební třídy. Do I. b) služební třídy náleží služební kategorie úředníků vězeňské služby právní, do II. služební třídy služební kategorie úředníků vězeňské služby správní a do III. služební třídy služební kategorie úředníků vězeňské služby strážní.
§ 6
Služební místa úředníků III. služební třídy se systemisují podle svého významu a se zřetelem na způsob služby v rámci stanovené normální potřeby sil ve 4. až 8. platové stupnici.
§ 7
Úředníkům SVS III. služební třídy v kategorii úředníků vězeňské služby strážní se stanoví titulové jméno podle