Input:

R 285/1950; Garance

č. 285/1950 Sb. rozh. obč.
Na souběh důchodů napadlých před účinností zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, nelze vztahovat ustanovení § 86 tohoto zákona, které nahrazuje při souběhu odpočívající úrazový důchod zvýšením důchodu invalidního nebo starobního, a dát mu tak zpětnou účinnost.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. prosince 1949, Co I 538/49.)
Výměrem z 30. ledna 1949 provedla žalovaná Ústřední národní pojišťovna podle § 126 zák. č. 221/1924 Sb., o sociálním pojištění, snížení invalidního důchodu přiznaného žalobci podle § 109 tohoto zákona proto, že žalobci byl 18. září 1948 přiznán důchod úrazový a celková výše obou důchodů činila 1598 Kčs.
Krajský soud v Českých Budějovicích žalobě proti tomuto výměru vyhověl a uznal žalovanou Ústřední národní pojišťovnu povinnou vyplácet žalobci od 18. září 1948, kdy mu byl přiznán úrazový důchod, zvýšený důchod invalidní podle § 86 zákona o národním po jištění.
Nejvyšší soud odvolání žalované strany vyhověl a žalobu o výplatu zkráceného důchodu podle § 86 zák. o národním pojištění zamítl a ponechal v platnosti výměr z 30. ledna 1949, jímž bylo provedeno zkrácení podle § 126 zák. o sociálním pojištění.
Z důvodů:
Žalobci byl přiznán invalidní důchod od 18. srpna 1944 podle § 109 zákona č. 221/1924 Sb. Mimo to byl žalobci dnem 18. září 1948 přiznán úrazový důchod. Nastal tu tedy případ § 126 odst. 1 zák. č. 221/1924 Sb., protože za účinnosti tohoto zákona se důchod invalidní setkal s důchodem úrazovým, při čemž oba převyšovaly dohromady částku 6000 Kčs ročně. Podle zmíněného § 126 se poskytuje