Input:

28/1951 Sb., Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 22.12.1954 Archiv

č. 28/1951 Sb., Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 22.12.1954
[zrušeno č. 58/1954 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra-předsedy
státního úřadu plánovacího
ze dne 4. dubna 1951
o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
Ministr-předseda státního úřadu plánovacího nařizuje v dohodě s ministrem lehkého průmyslu podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) V zájmu hospodárného využití materiálu z motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu se provede jejich výkup podle tohoto nařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na motorová vozidla ozbrojených sborů.
§ 2.
(1) Motorovými vozidly trvale nezpůsobilými k provozu jsou podle tohoto nařízení vraky motorových vozidel a motorová vozidla, která byla nebo budou při technické prohlídce technickým orgánem krajského národního výboru uznána trvale nezpůsobilými k provozu.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro přívěsné vozy motorových vozidel.
§ 3.
(1) Vlastníci vraků motorových vozidel, po případě uživatelé místností, budov nebo jiných nemovitostí, v nichž nebo na nichž jsou vraky uloženy, jsou povinni je hlásit Sběrným surovinám, národnímu podniku, a to příslušnému krajskému závodu, do 14 dnů ode dne, kdy toto nařízení nabývá na účinnosti.
(2) V hlášení podle odstavce 1 se uvede
a) popis vraku motorového vozidla, obsahující pokud možno hlavní technické údaje (značku, typ), stav a přibližnou váhu,
b) místo, kde je vrak uložen,
c) datum hlášení, jméno a bydliště ohlašovatelovo a jeho podpis.