Input:

R 28/1949; Garance

č. 28/1949 Sb. rozh. obč.
Po účinnosti ústavy 9. mája nie je určenie spoločného bydliska výlučným právom muža.
(Rozhodnutie krajského súdu v Košiciach z 29. marca 1949, Co 153/49.)
Krajský súd v Košiciach rozlúčil manželstvo sporných stránok z viny žalovanej manželky podľa § 77, písm. a) manž. zákona a uviedol v dôvodoch: Súd podľa § 648 OSP vyzval žalovanú na obnovenie manželského spolužitia. Po uplynutí 15dňovej lehoty žalobník podal žalobu a žiadal rozlúčiť manželstvo z viny žalovanej podľa § 77, písm. a) manž. zákona na tom základe, že žalovaná proti súdnemu vyzvaniu neobnovila manželské spolužitie, žalovaná pri pojednávaní vyhlásila, že sa k žalobníkovi do terajšej jeho domácnosti nevráti, len keď žalobník sa odsťahuje od svojich rodičov. Pretože žalovaná neobnovila manželské spolužitie na súdne vyzvanie, sú dané náležitosti rozluky manželstva podľa § 77, písm. a) manž. zákona, a to z viny žalovanej, lebo táto svojho manžela bezdôvodne opustila a k nemu sa nechce vrátiť. Jej požiadavka, aby si žalobník zariadil vlastnú domácnosť, je bezzákladná, nakoľko žalobník nemá potrebné hmotné