Input:

R 278/1950; Garance

č. 278/1950 Sb. rozh. obč.
Dôchodok, ktorý poberá vojnová vdova od úradu pre vojnových poškodencov podľa zák. č. 164/1946 Sb., nie je dôchodkom vo smysle § 89 ods. 1 zák. č. 99/1948 Sb., o národnom poistení, ktorý by vylučoval jej nárok na sociálny dôchodok. Je to príjem z iného prameňa vo smysle § 89 ods. 5 uved. zákona.
Aj v prípade, keď iný pravidelný príjem odôvodňuje sníženie sociálneho dôchodku podľa § 89 ods. 6 zákona o národnom poistení, je daný právny nárok potrebného žiadateľa na priznanie sociálneho dôchodku a nie len právna možnosť Národnej poisťovne poskytnúť snížený dôchodok podľa svojho uváženia.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. januára 1950, Co II 304/49.)
Ústredná národná poisťovňa zamietla nárok žalobníčky na sociálny dôchodok preto, že žalobníčka má od úradu vojnových poškodencov dôchodok 800 Kčs mesačne, t. j. 9.600 Kčs ročne.
Krajský súd v Prešove žalobe čiastočne vyhovel a priznal žalobníčke skrátený sociálny dôchodok 300 Kčs mesačne.
Najvyšší súd odvolaniu žalovanej strany nevyhovel.
Z dôvodov:
Žalobníčka má podľa nenapadnutého zistenia od Úradu vojnových poškodencov 800 Kčs mesačného dôchodku. Tento dôchodok nie je poskytovaný z verejného penzijného zaopatrenia a nie je dôchodkom poskytovaným podľa § 60 ani podľa § 80 zák. č. 99/1948 Sb. a tak právne následky stanovené v § 89 ods. 1 v druhej vete cit. zák. pre príjem týchto dôchodkov nepostihujú žalobníčku. Dôchodok, ktorý poberá, nevylučuje tedy podľa § 89 ods. 1 zák. č. 99/1948 Sb. jej nárok na sociálny dôchodok.
Žalovaná strana namietala potrebnosť žalobníčky so zreteľom na to, že dostávala horeuvedený dôchodok, ktorý prevyšuje sociálny dôchodok. Za