Input:

270/1949 Sb., Zákon o finančních prokuraturách, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 270/1949 Sb., Zákon o finančních prokuraturách, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 65/1952 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o finančních prokuraturách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úkoly finančních prokuratur.
(1) Finanční prokuratury jsou povolány, aby před soudy a jinými veřejnými orgány zastupovaly stát, svazky lidové správy a ony právní podměty, na jejichž zastupování je veřejný zájem; dále jsou povolány zastupovat veřejný zájem v případech, v nichž o takové zastoupení není postaráno jinak. V těchto mezích podávají finanční prokuratury na žádost právní posudky.
(2) Při vší své činnosti jsou finanční prokuratury povinny přispívat k zachování a upevnění právního řádu lidové demokracie.
§ 2.
Sídlo a obvod.
(1) Finanční prokuratury se zřizují v sídlech krajských soudů.
(2) Obvod finanční prokuratury se shoduje s obvodem krajského soudu, v jehož sídle je zřízena.
(3) Ministr spravedlnosti může odchylkou od ustanovení předchozích odstavců nařízením stanovit, že některá finanční prokuratura je zřízena pro obvod dvou nebo více krajských soudů.
§ 3.
Začlenění a dozor.
Finanční prokuratury náležejí do oboru působnosti ministerstva spravedlnosti. S hlediska veřejného a hospodářského zájmu vykonává ministr spravedlnosti dozor spolu s ministrem financí.
§ 4.
Složení.
(1) Finanční prokuratura se skládá z finančního prokurátora, po případě jeho náměstka, a potřebného počtu zaměstnanců s odbornou způsobilostí. Správu osobních věcí těchto zaměstnanců a účetní službu pro finanční prokuraturu obstarává ministerstvo spravedlnosti; tuto působnost může vláda