Input:

27/1950 Sb., Zákon o státní podpoře při živelných pohromách, platné do 15.1.2002 Archiv

č. 27/1950 Sb., Zákon o státní podpoře při živelných pohromách, platné do 15.1.2002
[zrušeno č. 12/2002 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1950
o státní podpoře při živelních pohromách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Podpora při živelních pohromách.
(1) Osobám, které byly postiženy škodami způsobenými živelní pohromou na zemědělském majetku, může být v případech hodných zvláštního zřetele, zejména bylo-li by v důsledku těchto škod ohroženo plnění jednotného hospodářského plánu, poskytnuta podpora ze státních prostředků, zajištěných ve státním rozpočtu. Obdobně může být poskytnuta podpora při škodách způsobených živelní pohromou na jiném než zemědělském majetku.
(2) Na poskytnutí podpory podle předchozího odstavce není právního nároku.
Poskytování podpor.
§ 2.
(1) Podporu lze poskytnout zásadně jen československým občanům bydlícím na území Československé republiky a právnickým osobám majícím na tomto území své sídlo.
(2) Podpory se poskytují v penězích, naturáliích nebo jiným účelným způsobem.
§ 3.
(1) O poskytování podpor rozhodují okresní národní výbory.
(2) Podpory se poskytují za součinnosti krajských a místních národních výborů.
(3) Vrchní dohled nad poskytováním podpor a řízení podpůrných akcí přísluší při živelních pohromách na zemědělském majetku ministerstvu zemědělství, při živelních pohromách na jiném než zemědělském majetku ministerstvu vnitra.
§ 4.
Směrnice.
Podrobnosti o poskytování podpor, zejména o podmínkách a způsobu poskytování, o vyšetřování škod a o řízení, upraví ministerstva vnitra a zemědělství v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí směrnicemi, které vyhlásí v příslušném úředním listě.
§ 5.
Zrušení živelních fondů.
(1) Počátečním dnem účinnosti tohoto