Input:

27/1949 Sb., Zákon o mechanisaci zemědělství, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 27/1949 Sb., Zákon o mechanisaci zemědělství, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 61/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. února 1949
o mechanisaci zemědělství.
Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K povznesení československého zemědělství, zejména ke zvýšení jeho výrobnosti a snížení jeho výrobních nákladů a k účinné pomoci malým a středním rolníkům, bude stát všestranně podporovat mechanisaci zemědělství, čítajíc v to lesnictví.
(2) Řízení a kontrola mechanisace zemědělství přísluší ministerstvu zemědělství, do jehož oboru patří zejména:
a) organisovat a řídit výzkum zemědělských mechanisačních prostředků, volit nejvhodnější způsoby mechanisace zemědělství podle přírodních podmínek a potřeb zemědělské výroby, určovat nejúčelnější zemědělské mechanisační prostředky a rozhodovat o jejich zavádění do zemědělství,
b) zřídit poradní sbory a přizvat ke spolupráci vědecké a výzkumné ústavy,
c) organisovat a řídit výcvik osob pro obsluhu a opravy zemědělských mechanisačních prostředků,
d) napomáhat, dozírat a činit nutná opatření, aby v zájmu malých a středních rolníků a plnění výrobního plánu byl prováděn zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona ze dne 6. května 1948, č. 132 Sb., pokud jde o zemědělské mechanisační prostředky, zejména zmocnit okresní národní výbory, aby činily opatření příslušející podle uvedeného zákona místním národním výborům, neučiní-li je místní národní výbory,
e) řídit přidělování zemědělských mechanisačních prostředků,
f) poskytovat podpory na mechanisaci zemědělské výroby a zemědělské domácnosti,
g) vykonávat dozor nad řádným udržováním zemědělských mechanisačních prostředků.
(3) Zemědělskými mechanisačními prostředky se rozumějí prostředky, které slouží k mechanisaci zemědělství a jsou předmětem zemědělského plánování.
§ 2.
(1) K provádění mechanisace zemědělství se zřizuje Ústředí pro mechanisaci zemědělství, národní podnik, se sídlem v Praze (dále jen „Ústředí“).
(2) Ústředí zřídí jako své složky:
a) státní strojní stanice s opravnami,
b) státní strojní opravny.
(3) K zajištění a usnadnění plánování mechanisace, kontroly a revise činnosti svých složek (odstavec 2) a spolupráce s krajskými národními výbory zřídí Ústředí v sídlech krajských národních výborů krajské orgány.
§ 3.
(1) Ústředí je majetkem státu podle dalších ustanovení. Je právnickou osobou a platí pro ně ustanovení o obchodnících plného práva.
(2) Ústředí se zapíše jako firma jednotlivce do obchodního rejstříku, vedeného u okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu.
(3) Ústředí je povinno užívati ve firmě označení „národní podnik“ v nezkráceném znění.
§ 4.
(1) Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a Ústav pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku (nařízení Slovenské národní rady ze dne 25. února 1946, č. 33 Sb. n. SNR, o zřízení Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku, a prováděcí nařízení Sboru pověřenců ze dne 4. června 1946, č. 79 Sb. n. SNR, kterým se vydává statut Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku) se zrušují a jejich majetek