Input:

R 27/1949; Garance

č. 27/1949 Sb. rozh. obč.
Ak nebolo konanie o určenie náhrady za pozemky, vyvlastnené podľa zákona č. 42/1947 Sb., o niektorých opatreniach v stavebníctve súvisiacich s dvojročným hospodárskym plánom, skončené do 31. decembra 1948, nemožno v ňom pokračovať a treba odstúpiť spisy okresnému národnému výboru, príslušnému rozhodnúť o náhrade podľa § 9, ods. 7 vl. nar. č. 296/1948 Sb. o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne. Konanie v čase od 1. januára 1949 i rozhodnutie v tomto čase vydané je zmätočné.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 17. marca 1949, R 121/49.)
Rozhodnutím okresného národného výboru v Prešove boly vyvlastnené podľa §§ 7 a násl. zákona č. 42/1947 Sb. v prospech mesta Prešova pozemky, ktoré boly potrebné pre stavby podľa dvojročného plánu. Keďže nedošlo medzi žiadateľom a vlastníkmi pozemkov k dohode o náhrade za vyvlastnené pozemky, zaviedlo sa v roku 1947 podľa predpisu § 9, ods. 7 cit. zákona konanie o určenie náhrady na súde.
Okresný súd v Prešove určil usnesením z 8. februára 1949 primeranú náhradu podľa § 11 zákona č. 42/1947 Sb.
Krajský súd v Prešove ako súd rekurzný zrušil z podnetu rekurzu podaného účastníkmi mestom Prešovom a