Input:

R 265/1950; Garance

č. 265/1950 Sb. rozh. obč.
Osobe poškodenej na zdraví nemožno uprieť nárok na náhradu za zvýšenú námahu, ak jej mzda sice ostala po úraze nezmenená, ale dosahuje ju iba vynaložením zvýšenej námahy.
(Rozhodnutie krajského súdu v Banskej Bystrici z 20 septembra 1949, Co 220/49.)
Žalobník sa domáhal toho, aby žalovaný bol uznaný povinným platiť mu mesačnú náhradu z toho dôvodu, že 9. augusta 1943 strelil žalobníkovi vzduchovkou do oka a žalobník sa následkom toho stal čiastočne neschopným práce.
Okresný súd v Banskej Štiavnici zamietol žalobu z týchto dôvodov: Žalovaný bol rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici odsúdený pre prečin poškodenia na tele spáchaný z nedbanlivosti. Zranenie spôsobilo stratu zraku ľavého oka a sníženie pracovnej schopnosti o 25%. Podľa posudku znalca lekára nie je nevyhnutne potrebné, aby žalobník ako elektromontér videl bezchybne obidvoma očima. Podľa zprávy zamestnávateľa nedošlo k zmene v jeho zárobku, keď dostáva takú mzdu, ako ostatní montéri.
Krajský súd čiastočne vyhovel odvolaniu žalobníka a zmenil napadnutý rozsudok tak, že žalovaný je povinný platiť žalobníkovi do konca jeho života náhradu 250 Kčs mesačne.
Z dôvodov:
Podľa práva o odškodňovacích záväzkoch môže sa osoba, ktorá utrpela telesné poškodenie, domáhať náhrady aj vtedy, keď hmotná