Input:

252/1949 Sb., Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti Garance

č. 252/1949 Sb., Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. listopadu 1949
o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské:
§ 1.
Osobám německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb., může krajský národní výbor na návrh okresního národního výboru vrátit československé státní občanství, jestliže mají trvalé bydliště na území Československé republiky a neporušily povinnosti československého občana, zejména nechovaly se nepřátelsky vůči lidově demokratickému zřízení.
§ 2.
(1) Žadateli, který podal včas u okresního národního výboru svého bydliště žádost o vrácení československého státního občanství, vydá okresní národní výbor osvědčení o tom, že se do vyřízení žádosti považuje za československého občana, nejsou-li známy překážky uvedené v § 1 a lze-li podle žadatelova chování předpokládati, že se stane řádným občanem, který se podílí na budovatelském úsilí československého pracujícího lidu; toto osvědčení vydá za stejných podmínek také rodinným