Input:

25/1957 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1957 Garance

č. 25/1957 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1957
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ROZPOČTOVÝ ZÁKON
na rok 1957
ze dne 18. dubna 1957.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Cíle státního rozpočtu
Finanční prostředky jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu a jejich zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu; slouží k hospodárnému splnění všech úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména k urychlení rozvoje výrobních sil především v těžkém průmyslu, k podstatnému vzestupu zemědělské výroby a rozvoje jednotných zemědělských družstev, k zavádění nové techniky do výroby, k podstatnému vzestupu produktivity práce a tím k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru. K dosažení těchto cílů je třeba ve zvýšené míře rozvinout aktivní účast lidu při zabezpečování urychleného růstu národního důchodu a při prosazování hospodárnosti.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 98 240 492 000 Kčs, celkové výdaje částkou 97 918 878 000 Kčs, takže vyplývá přebytek 321 614 000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou 14 699 063 000 Kčs a výdaje částkou 16 848 611 000 Kčs; Slovenská národní rada může zvýšit příjmy nad stanovenou částku a o tutéž částku i výdaje.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 26 170 391 000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů přecházejících do roku 1958 částku 441 800 000 Kčs.
(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů podíly na státních příjmech.
§ 3
Hospodaření podle státního rozpočtu
(1) Výdaje (investiční i neinvestiční) mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.
(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, je-li jeho úhrada zajištěna vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Obdobně může vláda povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením výdajů.
§ 4
Odpovědnost za hospodaření
Vláda a každý její člen, Sbor pověřenců a každý jeho člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady národních výborů, jakož i vedoucí odborů a správ rad národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou při hospodaření všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy, jež vznikají v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.
§ 5
Časové použití rozpočtových prostředků
(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1957, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1957, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.
(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež