Input:

25/1951 Sb., Vládní nařízení o dentistech, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 25/1951 Sb., Vládní nařízení o dentistech, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 20/1966 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. února 1951
o dentistech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních:
§ 1.
Úkolem dentisty je přispívat účelným a hodnotným ošetřením chrupu v rozsahu stanoveném v § 4 k rozšíření a prohlubování zubní péče a tím ke zvýšení zdravotní úrovně lidu; tento úkol plní odbornou prací především ve výkonných zařízeních veřejné zdravotní péče.
§ 2.
Povolání dentisty může vykonávat a tohoto označení užívat československý občan, který je bezúhoný, tělesně a duševně způsobilý k výkonu tohoto povolání a dne 31. prosince 1950
a) měl oprávnění vykonávat zubní techniku jako dentista nebo jako zkoušený zubní technik nebo
b) měl oprávnění vykonávat zubní techniku v omezeném rozsahu jako zubní technik a do 31. prosince 1952 úspěšně vykoná praktickou zkoušku nebo
c) měl podanou přihlášku ke zkoušce podle tehdejších předpisů o vykonávání zubní techniky a do 31. prosince 1952 úspěšně vykoná písemnou, ústní a praktickou zkoušku.
§ 3.
Ministerstvo zdravotnictví může povolit výkon povolání dentisty cizinci nebo tomu kdo získal vzdělání nebo výcvik v zubní technice v cizině, jsou-li podle svého vzdělání a výcviku a po případě praktické činnosti způsobilí k výkonu tohoto povolání. Ministerstvo zdravotnictví může toto povolení vázat na úspěšný výkon zkoušky.
§ 4.
(1) Při plnění úkolů podle § 1 je dentista oprávněn
a) odstraňovat zubní kámen a povlak,
b) přibrušovat zuby,
c) zhotovovat pevné a snímací upevňovací dlahy,
d) odstraňovat citlivost zubů impegrací,
e) otevírat a plnit (plombovat) zuby a kořeny, čítajíc v to ošetření kořenů,
f) vytahovat zuby a kořeny, s výjimkou případů vyžadujících lékařského ošetření,
g) zhotovovat a zasazovat přizpůsobovat a opravovat pevné a snímací umělé náhrady chrupu, zubů a jejich částí.
(2) K provádění výkonů uvedených v odstavci 1 je dentista oprávněn
a) brát otisky zubů a čelisti,
b) používat místního znecitlivění,
c) odebírat léčiva a používat jich,
d) zhotovovat a hodnotit rentgenové snímky zubů (skiagrafie), pokud je k tomu způsobilý.
(3) K jiným výkonům není dentista oprávněn; zejména nesmí
a) používat okrskového znecitlivění a narkosy,
b) otevírat hlízy,
c) léčit chorobné změny na dásni, na ústní sliznici a na čelisti,
d) provádět resekci kořenového hrotu,
e) léčit čelistní anomalie (orthodontic),
f) prohlížet pod účinkem rentgenového záření (skiaskopie),
g) předpisovat léčiva,
h) provádět diathermii a jontoforesu.
(4) Zjistí-li dentista při provádění výkonů, že je třeba lékařského ošetření, nesmí, pokud nejde o poskytnutí první pomoci ve výkonech pokračovat a je povinen předat ošetřovaného k dalšímu odbornému ošetření, po případě mu toto ošetření zajistiti.
§ 5.
Aby dentisté mohli dobře plnit své úkoly, zejména aby se zajistilo stálé zvyšování úrovně jejich odborné práce, účastní se školení. Na úspěšný výsledek tohoto školení lze vázat další výkon povolání dentisty. Školení řídí ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
§ 6.
(1) Působiště dentisty určuje a mění krajský národní výbor podle