Input:

25/1949 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 25/1949 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu, platné do 31.12.1952
[zrušeno č. 66/1952 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949
o náhradách příslušejících soudcům z lidu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví:
§ 1.
Soudcům z lidu, činným u soudů okresních, soudů krajských nebo u nejvyššího soudu, kteří mají bydliště mimo sídlo soudu, k němuž byli povoláni, přísluší náhrada hotových vydání spojených s cestou z bydliště do sídla soudu, s pobytem v sídle soudu a se zpáteční cestou v této výši:
1. Náhrada jim skutečně vzniklých jízdních výloh, avšak nejvýše v částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích III. třídy vozové nebo II. třídy lodní.
2. Denní nocležné 70 Kčs, trvalo-li zasedání, k němuž byli povoláni, několik dnů za sebou, nebo nemohli-li v den zasedání již nastoupit zpáteční cestu.
3. Stravné, trval-li pobyt na cestě a v místě soudu déle než 6 hodin, a to za každý den při