Input:

244/1949 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování výrobního plánu Garance

č. 244/1949 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování výrobního plánu
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949,
kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona ze dne 6. května 1948, č. 132 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 9 zní:
㤠9.
(1) Činiti opatření podle §§ 7 a 8 náleží místnímu národnímu výboru obce, v níž jsou zařízení, pokud dále není stanoveno jinak.
(2) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obci, v jejímž obvodu mají býti tyto práce vykonány, určí příslušný okresní národní výbor, z které obce jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; místní národní výbor této obce učiní pak potřebná opatření podle §§ 7 a 8.
(3) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obvodu okresního národního výboru, určí na jeho návrh krajský národní výbor, z kterého okresu jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; nelze-li potřebná