Input:

R 235/1949; Garance

č. 235/1949 Sb. rozh. obč.
Hoci v reštitučnom konaní, smerujúcom na vrátenie pôdohospodárskeho majetku, odporcovia len v rekurze uplatnili, že sú výkonnými roľníkmi a že ako takí majú nárok na pôdu, kdežto navrhovateľ nie je roľníkom, súd musí na to prizerať. Nevadí, že sa odporcovia nezúčastnili konania pred prvým súdom ani po upozornění, že ak sa nezúčastnia, bude sa mať za to, že s reštitučným návrhom súhlasia (§ 26 zák. č. 100/1931 Sb.).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 15. septembra 1949, R II 231/49.)
Navrhovateľ, ktorý sa označoval, že je roľník, uviedol, že roku 1938 kúpil pôdohospodársky majetok, ale z rasových dôvodov miesto na neho bol majetok prepísaný na Hypotekárny ústav v Budapešti. Navrhol, aby odporcovia, ktorí nadobudli vlastníctvo a držbu od tohto ústavu, boli zaviazaní vydať navrhovateľovi nehnuteľnosti do držby. Československý štát – Fond národnej obnovy – nemal námietok, ostatní odporcovia na termín neprišli a nevyjadrili sa, hoci boli predvolaní s upozornením, že ak sa nevyjadria do termínu pojednávania, súd bude mať za to, že súhlasia s tým, aby návrhu žiadateľa bolo vyhovené.
Okresný súd v Košiciach reštitučnému návrhu vyhovel.
Krajský súd v Košiciach na rekurz odporcov, ktorí na termín neprišli, rozviazal napadnuté usnesenie a upravil prvý súd, aby ďalej konal a znovu rozhodol.
Z dôvodov:
Rekurenti udali, že sú výkonnými roľníkmi, ktorí majú nárok na pôdu, ktorú sami obrábajú, a že navrhovateľ nie je roľníkom. Podľa čl. I, č. 3 zákona č. 79/1948 Sb., ktorým je novelizovaný reštitučný zákon, majú byť pri skúmaní reštitúcie pôdohospodárskych nehnuteľností pred rozhodnutím zistené okolnosti, či odporcovia sú výkonnými roľníkmi, či sú štátne a ľudovodemokratický spoľahliví, či neboli účastníkmi nacistického a fašistického hnutia, a či výmera ich nehnuteľného majetku nepresahuje prípustnú mieru atď. Tieto okolnosti prvý súd nezistil, pretože odporcovia v tom smere nič nenavrhli a nepredniesli.
Podľa čl. VI cit. zákona č. 79/1948 Sb., súd má prizerať na ustanovenia tejto novely aj v opravnom konaní, a to aj