Input:

234/1946 Sb., Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947 Garance

č. 234/1946 Sb., Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
FINANČNÍ ZÁKON
republiky Československé
ze dne 14. prosince 1946,
kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státní výdaje na rok 1947 se stanoví v připojeném rozpočtu vlastní státní správy částkou 76 304 993 000,- Kčs. Na úhradu těchto výdajů jsou rozpočteny státní příjmy částkou 48 400 700 000,- Kčs.
ČÁST PRVNÍ.
Ustanovení pro vlastní státní správu.
A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje.
§ 2.
(1) Prostředků určených na správní výdaje smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3), pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimečně může býti v odůvodněných případech dvanáctina překročena se souhlasem ministra financí, pokud jde o Slovensko se souhlasem ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Toto ustanovení se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách.
§ 3.
(1) Prostředky určené na podpory a na podobné úkoly, k nimž stát není právně zavázán (subvence), smějí býti vypláceny zásadně až v posledním čtvrtletí a jen po předchozím souhlasu ministra financí. Ve výjimečných případech může ministr financí svoliti k dřívější výplatě.
(2) Také k příslibu subvencí jest třeba předchozího souhlasu ministra financí.
(3) Na Slovensku uděluje souhlas podle odstavců 1 a 2 ministr financí na návrh pověřence financí.
§ 4.
Příspěvek státní správy na podporu soustavné elektrisace obcí na Slovensku podle § 1 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrisace, se stanoví částkou nejvýše 35 000 000,- Kčs.
§ 5.
Příspěvek na úrokování a umořování dluhopisů vydaných anebo převzatých Pomocným fondem peněžních ústavů na Slovensku podle § 13 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení pomocného fondu peněžních ústavů, a podle § 4 zákona ze dne 22. července 1941, č. 173 Sl. z., o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, ve znění zákona ze dne 8. října 1942, č. 204 Sl. z., kterým se pozměňuje zákon o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, se stanoví na rok 1947 částkou 8 112 000,- Kčs.
B. Investiční výdaje.
§ 6.
(1) Prostředků určených na stavební výdaje investiční smí býti použito do výše 100 000,- Kčs, prostředků určených na ostatní výdaje investiční do výše 50 000,- Kčs. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest si vyžádati ještě před zadáním prací a dodávek souhlas ministra financí, na Slovensku souhlas ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Souhlasu podle odstavce 1 není však třeba znovu si vyžádati, jde-li o pokračování v pracích a dodávkách již dříve povolených, pokud tyto práce a dodávky jsou podle zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu přípustny.
C. Ustanovení všeobecná.
§ 7.
Prostředků povolených na výdaje státní správy smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (§§ 8, 12), jen do výše a k účelům uvedeným v příslušných kapitolách, titulech a paragrafech