Input:

R 229/1950; Garance

č. 229/1950 Sb. rozh. obč.
Náhradná doba podľa § 61 ods. 2 lit. a) č. 99/1948 Sb., o národnom poistení (doba štúdia), môže byť započítaná ako doba poistenia iba v tom prípade, keď bola obsolvovaná po 1. aktóbri 1948.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. januára 1950, Cp 404/49.)
Výmerom z 3. marca 1949 bol zamietnutý nárok žalobníčky na výbavné z toho dôvodu, že žalobníčka nadobudla iba 1050 dní a nie 1460 dní (4 roky), ako to vyžaduje § 61 ods. 1 zák. č. 99/1948 Sb.
Žalobníčka žiadala žalobou ustáliť, že na toto výbavné má nárok, lebo od júna 1945 až do uzavretia manželstva, t. j. do 30. decembra 1948, nadobudla 1215 dní a do 30. júna 1945 študovala na štátnej škole pre učiteľky domácích nauk a tak podľa § 61 ods. 2 bod a) zák. č. 99/1948 Sb. treba jej započítať náhradnú dobu za štúdium.
Žalovaná strana žiadala žalobu zamietnuť preto, že vo smysle § 61 ods. 1 a 2 zák. č. 99/1948 Sb. môže náhradná doba byť započítaná iba v tom prípade, keď bola absolvovaná po 1. októbri 1948.
Krajský súd žalobu zamietol.
Z dôvodov:
V danom prípade je sporná a rozhodujúca iba otázka, či náhradná doba uplatňovaná v smysle § 61 ods. 2 zák. č. 99/1948 Sb. má byť absolvovaná po 1. októbri 1948.
Podľa § 267 ods. 2 zák. č. 99/1948 Sb. tam, kde tento zákon vyžaduje pre vznik nároku na dávky alebo pre jeho výšku určitú dobu trvania poistenia, príspevkové doby získané v niektorom z doterajších odvetví verejnoprávneho dôchodkového poistenia stavajú sa na roveň dobe