Input:

228/1949 Sb., Vládní nařízení o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní, platné do 31.8.1991 Archiv

č. 228/1949 Sb., Vládní nařízení o působnosti a organizaci Státního úřadu pro věci církevní, platné do 31.8.1991
[zrušeno č. 308/1991 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949
o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 14. října 1949, č. 217 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní:
§ 1.
Státní úřad pro věci církevní vykonává jako ústřední úřad veškerou působnost ve věcech církevních a náboženských, zejména též působnost, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady.
§ 2.
Do působnosti Státního úřadu pro věci církevní náleží zejména:
a) normotvorná, řídící a dozorčí činnost ve všech věcech církevních a náboženských;
b) správní věci církví, náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí, fondů, řeholí a klášterů, jakož i jejich věci hospodářské a finanční (majetkově právní jednání, věci stavební, správa církevních fondů a nadací a pod.);
c) ochrana církevních památek;
d) věci rozpočtové, úvěrové a plánovací v oboru církevním a náboženském bez újmy působnosti Státního úřadu plánovacího;
e) osobní a platové věci duchovních, učitelů a zaměstnanců bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů, jakož i učitelů náboženství;
f) úprava vyučování náboženství, schvalování učebních osnov, učebnic a pomůcek, vrchní dozor na vyučování náboženství i na církevní