Input:

R 227/1950; Garance

č. 227/1950 Sb. rozh. obč.
Za účinnosti zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, mohou také nároky na úhradu osobních potřeb (§§ 70 a násl.) míti vliv na posouzení potřebnosti jako podmínky nároku na sociální důchod podle § 89 odst. 5 zákona o národním pojištění.
Výnos zemědělského podniku, který je ve výlučném vlastnictví manžela, je majetkem oběma manželům společným (§ 22 zákona o právu rodinném). Proto soud přihlédne k podílu manželky na tomto společném majetku při řešení otázky, zda rodiče manželky mají proti ní nárok na úhradu osobních potřeb a v jaké výši.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 30. ledna 1950, Cp 766/49.)
Výměrem z 15. června 1949 zamítla Ústřední národní pojišťovna v Praze žádost žalobkyně o sociální důchod proto, že není potřebnou ve smyslu § 89 zákona o národním pojištění, neboť žalobkyni mohou podporovat její děti, zejména dcera, která je bezdětná. Její manžel má hospodářství ve výměře 5.20 ha v obilnářské oblasti a mimo to pracuje jako dělník s výdělkem 2100 Kčs měsíčně. Dcera není sice spoluvlastnicí hospodářství, vykonává však většinu prací, které hospodářství vyžaduje. Z výnosu hospodářství může svou matku podporovat.
Žalobkyně tvrdí v žalobě, že ani tato dcera ji nemůže živit, neboť nemá žádného majetku.
Krajský soud žalobě částečně vyhověl a přiznal žalobkyni sociální důchod v zkrácené částce 400 Kčs měsíčně.
Z důvodů:
Podle §§ 70 a násl. zák. č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, platného od 1. ledna 1950, a před tím podle § 154 obč. zák. přísluší žalobkyni, octla-li se v nouzi, nárok na úhradu