Input:

R 227/1949; Garance

č. 227/1949 Sb. rozh. obč.
Reštitučný nárok nemôže byť ďalej uplatňovaný, ak navrhovateľ v priebehu reštitučného konania odišiel na neznáme miesto.
Menovanie opatrovníka navrhovateľovi neznámeho pobytu je v reštitučnom konaní bezúčinné.
Sdelenie doručovateľa, že adresát odišiel na neznáme miesto, nie je dostatočným dokladom o tom, že pobyt adresáta je neznámy.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo 7. júla 1949, R 284/49.)
Navrhovateľ podal roku 1947 reštitučný návrh na vrátenie vecí, ktoré boly majetkom jeho nebohých rodičov. Súd ho vyzval, aby predložil osvedčenie o štátnej a národnej spoľahlivosti a doklad, že je výlučným dedičom svojich rodičov. Navrhovateľ tieto doklady v danej lehote nepredložil.
Okresný súd v Bardejove návrh zamietol s odôvodnením, že žiadateľ sa nepreukázal v danej lehote zákonnými predpokladmi. Nepodarilo sa však doručiť usnesenie navrhovateľovi na udanú adresu a doručovateľ sdělil, že adresát sa vysťahoval do USA na neznáme miesto. Súd preto navrhovateľovi menoval opatrovníka, ktorému rozhodnutie doručil a opatrovník podal rekurz.
Krajský súd odmietol rekurz opatrovníka. Pri tom uložil prvému súdu, aby se postaral o doručenie napadnutého usnesenia navrhovateľovi.
Zdôvodov:
Podľa § 4, ods. 1 zák. č. 128/1946 Sb. v znení čl. I zák. č. 79/1948 Sb. nárok nemôže byť uplatnený menom toho, ktorého pobyt nie je známy. Prvý súd usnesením z 28. apríla 1949 menoval pre žiadateľa kurátora z toho dôvodu, že žiadateľ sa vysťahoval do Ameriky na neznáme miesto. Keďže uplatnenie nároku menom osoby na neznámom mieste bývajúcej je neprípustné, je bezúčinné aj menovanie kurátora pre žiadateľa na neznámom mieste sa zdržujúceho, lebo takýto kurátor nemôže účinne prevádzať úkony smerujúce na uplatnenie reštitučného nároku. Preto je bezúčinné aj doručenie rozhodnutia opatrovníkovi. Bude preto vecou prvého súdu, aby svoje rozhodnutie doručil žiadateľovi.
Potvrdenie doručovateľa, že žiadateľ sa vysťahoval do USA, nedokazuje ešte, že žiadateľ je na neznámom mieste. Bude preto povinnosťou prvého súdu zistiť dotazom na miestny národný výbor