Input:

224/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky Garance

č. 224/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. listopadu 1947,
kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Podle § 3 zákona ze dne 15. října 1947, č. 186 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky, vyhlašují po dohodě s ministrem financí v příloze upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948.
 
Dr. Clementis v. r.
 
státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.
Příloha k vyhlášce č. 224/1947 Sb.
Sazebník
 
Čís.
pol.
Označení poplatného úředního úkonu
Poplatek
u zast. úřadů ČSR v zemích
mimo evropských
evropských
Kčs
hal
Kčs
hal
 
A. Poplatky za různé správní úkony.
 
 
 
 
1
Za úřední úkony, pro které není
 
 
 
 
 
ustanovena zvláštní sazba:
 
 
 
 
 
a) pevný poplatek za první podání .
150
-
300
-
 
b) za každé následující podání v téže věci,
 
 
 
 
 
pokud nevyžaduje nového samostat.vyřízení.
75
-
150
-
 
c) za každou přílohu v originále nebo v opise.
30
-
60
-
 
Poznámky:
 
 
 
 
 
1. Při protokolárním sepsání se
 
 
 
 
 
zvyšuje poplatek stanovený pod
 
 
 
 
 
a) a b), o 50 %
 
 
 
 
 
2. Podání a přílohy ve dvou nebo několika
 
 
 
 
 
stejnopisech jsou podrobeny poplatkové
 
 
 
 
 
povinnosti jen za prvopis.
 
 
 
 
2
Za vybrání pohledávky, renty a pod.
 
 
 
 
 
z vybrané částky nebo hodnoty ..
1%
 
1%
 
 
nejméně však poplatek podle pol. 1.
 
 
 
 
 
Poznámky:
 
 
 
 
 
1. Viz § 4.
 
 
 
 
 
2. Za inkaso směnky se vybírá
 
 
 
 
 
poloviční procentový poplatek.
 
 
 
 
 
3. Za doručení peněz, cenných papírů,
 
 
 
 
 
vkladních knížek a jiných cenných předmětů
 
 
 
 
 
se vybírá mimo poplatek, stanovený touto
 
 
 
 
 
položkou, ještě poplatek podle pol. 4.
 
 
 
 
 
4. Bylo-li zakročení bezvýsledné,
 
 
 
 
 
vybírá se poplatek podle pol. 1.
 
 
 
 
3
Za účast v řízení pozůstalostním:
 
 
 
 
 
I.
za úřední úkony v úředních místnostech
 
 
 
 
 
 
(prohlášení posledního pořízení,
 
 
 
 
 
 
shromáždění věřitelů a dědiců a
 
 
 
 
 
 
pod.), není-li v tomto sazebníku
 
 
 
 
 
 
něco jiného stanoveno:
 
 
 
 
 
 
za první stránku protokolu
60
-
120
-
 
 
za každou další stránku protokolu
30
-
60
 
 
II.
za úřední úkony mimo úřední
 
 
 
 
 
 
místnosti (zapečetění pozůstalosti nebo
 
 
 
 
 
 
sejmutí úřední pečeti a sepsání protokolu
 
 
 
 
 
 
o tom, úmrtní zápis, zastupování před
 
 
 
 
 
 
místními úřady nebo soudy, spolupůsobení
 
 
 
 
 
 
při jejich úředních úkonech a pod.),
 
 
 
 
 
 
není-li v tomto sazebníku něco jiného
 
 
 
 
 
 
stanoveno, za každý den úředního jednání.
450
-
900
 
 
III.
za sepsání inventáře s odhadem nebo
 
 
 
 
 
 
s udáním hodnoty za každý odhad nebo
 
 
 
 
 
 
věcný či znalecký nález:
 
 
 
 
 
 
a) za každý den úředního jednání.
300
 
400
 
 
 
b) kromě toho z úhrnné hodnoty se
 
 
 
 
 
 
znamenaných a odhadnutých předmětů
1/4 %
 
1/4 %
 
 
IV.
za spravování pozůstalosti z
 
 
 
 
 
 
ryzí hodnoty projednaného
 
 
 
 
 
 
pozůstalostního jmění za rok
 
 
 
 
 
 
nebo jeho část
1 %
 
1 %
 
 
V.
za provedení veřejné dražby: