Input:

R 223/1950; Garance

č. 223/1950 Sb. rozh. obč.
Nemocenské lze postihnout exekucí jen v mezích stanovených zákonem č. 47/1947 Sb., o exekuci na platy.
Ustanovení § 108 zák. č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, se vztahuje jen na postoupení dávek plynoucích z národního pojištění a jejich dání do zástavy, nikoli však na jejich zabavení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. prosince 1949, Cz I 19/49.)
Nejvyšší soud uznal k stížnosti generálního prokurátora pro zachování zákona, podané podle § 55 zák. č. 319/1948 Sb., že usnesením krajského soudu v Ostravě z 6. května 1949 byl porušen zákon v ustanovení § 3 č. 2 zák. č. 47/1947 Sb. a § 108 zák. č. 99/1948 Sb.
Důvody:
Okresní soud v Novém Jičíně povolil usnesením ze 7. února 1949 k dobytí pohledávky na výživném exekuci zabavením nemocenských dávek s omezením podle § 6 zák. č. 47/1947 Sb. a přikázáním těchto dávek k vybrání.
K rekursu povinného změnil krajský soud v Ostravě usnesením ze 6. května 1949 toto usnesení okresního soudu v Novém Jičíně tak, že se vymáhající straně povoluje k vydobytí výživného exekuce zabavením poloviny nemocenských dávek povinnému vyplácených. Přitom vycházel rekursní soud z právního názoru, že zákon č. 47/1947 Sb. upravuje částečné vyloučení pracovního příjmu z exekuce a že nemocenské dávky nejsou pracovním příjmem; jejich částečné vyloučení z exekuce upravuje prý § 108 zák. č. 99/1948 Sb. Podle něho mohou být nároky na nemocenské dávky pro pohledávky z výživného zastaveny jen do poloviny dávky. Proto prý měl prvý soud povolit exekuci s omezením podle zák. č. 99/1948 Sb.
Právní názor rekursního soudu, že nemocenské nemůže být zabaveno s omezením