Input:

R 221/1950; Garance

č. 221/1950 Sb. rozh. obč.
Dohoda o příslušnosti podle § 104 j. n. zavazuje i dědice zemřelého smluvníka. Pokud zákon nic jiného neustanovuje, lze touto dohodou vyloučit i výlučnou příslušnost.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 30. listopadu 1949, R IV 360/49.)
Spořitelna a záložna v R. podala proti pozůstalosti žalobu o zaplacení částky 175.000 Kčs u okresního soudu v Rosicích. Příslušnost tohoto soudu opřela o dohodu o příslušnosti, kterou uzavřela se zůstavitelem. Podle ní měly být spory z úvěrového poměru, o který se žaloba opírá, žalovány u okresního soudu v Ivančicích. Tento soud zanikl (§ 2 zákona č. 320/1948 Sb., o územní organisací krajských a okresních soudů) a jeho působnost přešla na okresní soud v Rosicích. Žalovaná pozůstalost vznesla námitku nepříslušnosti tohoto soudu a tvrdila, že je výlučně příslušný okresní soud v Lučenci, který vede pozůstalostní řízení (§ 77 j. n.).
Okresní soud v Rosicích námitku zamítl. Z důvodů: Žalující strana předložila úvěrní prohlášení, které obsahuje dohodu o příslušnosti (prorogační doložku) podle § 104 j. n. Z ustanovení § 547 obč. zákoníka plyne, že dědic představuje vzhledem k dědictví zůstavitele a má tedy stejná práva i závazky jako on sám. Nejsou proto práva žalující strany z dohody o příslušnosti dotčena úmrtím