Input:

217/1949 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, platné do 31.8.1991 Archiv

č. 217/1949 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, platné do 31.8.1991
[zrušeno č. 308/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. října 1949,
kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zřizuje se Státní úřad pro věci církevní jako ústřední úřad; řídí jej ministr, kterého určí president republiky.
§ 2.
Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání.
§ 3.
Působnost ve všech věcech církevních a náboženských, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady, přechází na Státní úřad pro věci církevní.
§ 4.
Na Slovensku