Input:

R 201/1950; Garance

č. 201/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 90/1947 Sb., o prevádzaní pozemnoknižného poriadku čo konfiskovaného nepriateľského majetku atď.
Nadobúdateľ prideleného pôdohospodárskeho majetku, konfiškovaného podľa nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR, je oprávnený žiadať sám o pozemnoknižné usporiadanie len vtedy, keď mu to bolo povolené osobitným výslovným rozhodnutím Povereníctva pôdohospodárstva.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. augusta 1949, R 281/49.)
Okresný súd v Banskej Bystrici povolil na žiadosť prídelcov podľa výmeru Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave z 10. mája 1948 zriadenie novej predbežnej vložky v pozemkovej knihe kat. územia B. Bystrica podľa § 22 zák. č. 90/1947 Sb. a v nej záznam vlastníckeho práva pre prídelcov na pridelené im nehnuteľnosti.
Krajský súd vyhovel rekurzu Povereníctva pôdohospodárstva, odmietol žiadosť prídelcov o záznam vlastníckeho práva a nariadil výmaz záznamu, povoleného prvým súdom.
Z dôvodov:
Pridelené nehnuteľnosti sú pôdohospodárskym majetkom konfiškovaným podľa nariadenia č. 104/1945 Sb. n. SNR (porov. úplné znenie tohto nariadenia v prílohe k vyhláške č. 1/1948 Sb. n. SNR). O pozemňoknižnom usporiadaní konfiškovaného nepriateľského majetku ustanovuje § 3 ods. 1 č. 2 zák. č. 90/1947 Sb., že navrhovať pozemnoknižné usporiadanie přísluší pri pôdohospodárskom majetku konfiškovanom podľa nariadenia 104/1945 Sb. n. SNR Povereníctvu pôdohospodárstva. Záznam vlastníckeho práva patrí zrejme pod pojem prevádzania pozemnoknižného poriadku.
O pozemnoknižný zápis žiadali prídelci podľa výmeru o vlastníctve pôdy, do ktorého je pojatý celý obsah § 1 ods. 2 nar. č. 104/1946 Sb. n. SNR, o vydávaní výmerov o vlastníctve pôdy, pridelenej podľa