Input:

R 20/1951 (tr.); Garance

č. 20/1951 Sb. rozh. tr.
Zatajování půdy jako jeden z prostředků sabotáže vesnického boháče.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 1. února 1951, 3 Tk 1/51.)
Okresní soud na Vsetíně uznal obviněného hospodářského vedoucího zemědělské usedlosti vinným mimo jiné též zločinem sabotáže podle § 36 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Tento trestný čin spáchal tím, že v letech 1949 a 1950 porušil povinnost vyplývající z jeho zaměstnání v úmyslu mařit nebo ztížit provádění jednotného hospodářského plánu, a to tím, že zatajil 3,70 ha orné půdy a 9 ha měl hlášeno jako les, ačkoliv to byly luka a pastviny.
Z d ů v o d ů :
Obviněný – bývalý ředitel velkostatku s vysokoškolským vzděláním – hospodařil na zemědělské usedlosti o výměře 44 ha, která patřila jeho vnučce. Obviněný sám se omezoval na vedení hospodářství a řízení prací, které vykonával za pomoci strojů jeho zaměstnanec se svou rodinou.
Již delší dobu se množily stížnosti se strany drobných zemědělců proti obviněnému, kterému se vytýkalo, že udal místnímu národnímu výboru menší osevní plochu a že též zatajoval několik hektarů pastvin a luk, které měl hlášeny jako les. Tím se menší zemědělci v obci cítili poškozováni, protože tak plnili směrné dodávky za obviněného.
Na jaře 1950 dostavil se obviněný k okresnímu národnímu výboru a žádal, aby mu bez protidodávky bylo poskytnuto osivo na 2 ha půdy a 20 q brambor na sadbu, aby mohl dodržet osevní plochy. Tvrdil, že nemá žádné zásoby, protože všechny brambory a obilí musel buď skrmit nebo odevzdat na veřejné zásobování. Nemůže prý ručit za dodržení osevních ploch, jestliže mu okresní národní výbor neposkytne osivo a sadbu. Protože tato žádost byla nápadná, byla provedena kontrola osevních ploch. Přeměřením bylo zjištěno, že obviněný úplně zatajil 3,70 ha výborné orné půdy, které při sdělávání smluv o výrobě, výkupu a dodávce zemědělských výrobků nepřihlásil, a že již od roku 1948 používal 9 ha pozemků jako luk a pastvin, ačkoliv je měl přihlášeny jako les. Dále bylo kontrolou zjištěno, že obviněný měl přihlášenou půdu již osetu, resp. osázenu, a že příděl osiva a bramborové sadby žádal pro plochu, kterou neměl vůbec přihlášenu. Tímto zatajováním zemědělské půdy poškodil obviněný veřejné zásobování o potravinové dávky vajec, mléka, masa, obilovin atd. pro několik set osob.
Obviněný na svou obhajobu udal pouze, že si prý neuvědomil, že hlášením nižší výměry půdy poškozuje veřejné zásobování a ohrožuje provádění jednotného hospodářského plánu. Tato obhajoba je lichá.