Input:

R 195/1950; Garance

č. 195/1950 Sb. rozh. obč.
Rozvod nezavinivšia manželka, ktorá má obmedzený zárobok pre to, že sa stará o malé dieťa, právom požaduje čiastočnú úhradu svojich osobných potrieb od manžela, zárobok ktorého je viacnásobne vyšší.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 13. februára 1950, Co II 492/49.)
Manželstvo bolo rozlúčené roku 1947 z viny manžela. Manželka vtedy nepožadovala pre seba výživné, pretože manžel bol bez zárobku. Teraz zarába ako hlavný čašník výše 6.000 Kčs mesačne. Je druhýraz ženatý. Prvá manželka zarába 1.200 Kčs mesačne a stará sa o 9mesačné dieťa, na ktoré jej rozvedený manžel prispieva 900 Kčs mesačne, žalobou sa domáha, aby manželovi bolo uložené platiť jej výživné.
Okresný súd v Bratislave, rozhodujúc pred 1. januárom 1950, uznal žalovaného manžela povinným platiť žalujúcej manželke určitú sumu výživného a uviedol, že žalovaný sa síce stará o druhú manželku a prispieva na dieťa, ale že dôchodok žalobníčky nedosahuje existenčného minima, nakoľko sa táto musí starať o dieťa.
Žalovaný sa odvolal a navrhoval sníženie prisúdenej sumy na 300 Kčs mesačne.
Krajský súd nevyhovel odvolaniu žalovaného a potvrdil rozsudok v napadnutej časti.
Z dôvodov:
Žalobníčka opatruje maloleté dieťa, takže sa nemôže plne venovať zárobkovej činnosti, a pokiaľ je zárobkové činná, jej mesačný príjem