Input:

R 190/1950; Garance

č. 190/1950 Sb. rozh. obč.
Pri stúpajúcich zárobkoch pracujúcich rodičov treba uznať za odôvodnené aj primerané zvýšenie potrieb dieťaťa, hoci cenová úroveň u nás klesá a bude klesať.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 28. marca 1950, R II 94/50.)
V roku 1947 mala matka dieťaťa zárobky 800 Kčs mesačne, otec asi 3.800 Kčs mesačne. Na základe toho poručenský súd usnesením z 11. apríla 1948 stanovil voči otcovi výživné dieťaťa na 500 Kčs. Otec mal okrem toho platiť na výživné manželke 200 Kčs mesačne. Teraz sa žiada zvýšenie výživného na 1.500 Kčs s odôvodnením, že otec má 60.000 Kčs ročne. Otec ponúkol, že bude platiť 600 Kčs mesačne. Súdy zistily, že matka teraz zarába 2.000 Kčs, otec vyše 5.000 Kčs mesačne. Syn je šestnásťročný a študuje.
Okresný súd v Bratislave usnesením zo 14. decembra 1949 prijal ponuku otca, ináč žiadosť o zvýšenie výživného zamietol. V dôvodoch uviedol, že od posledného určenia výživného neuplynulo o mnoho viac ako rok, cenová úroveň sa stabilizovala a má klesajúcu tendenciu. Zväčšil sa pri tom veľmi i príjem matky.
Krajský súd usnesením z 25. marca 1950 vyhovel rekurzu žiadateľa a zvýšil výživné dieťaťa na 900 Kčs.
Z dôvodov:
Krajský súd síce uznal za správne zistenie okresného súdu, že sa všeobecné životné pomery u nás od roku 1947 zlepšily, okresný súd však nesprávne vyvodil z tohto zistenia záver, že sa nezměnily životné podmienky strán. Na ceste k socializmu životná úroveň pracujúcich má a musí mať vzostupnú tendenciu pri klesaní cien. Táto tendencia sa prejavuje v zárobkoch pracujúcich rodičov dieťaťa. Pri súčasnom zvýšení