Input:

19/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé, platné do 22.8.1948 Archiv

č. 19/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé, platné do 22.8.1948
[zrušeno č. 214/1948 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. června 1945
o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Sbírka zákonů a nařízení státu Československého se nazývá Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (v dalším jen „Sbírka“). Její zkratka je „Sb.“
§ 2.
Ve Sbírce se vyhlašují:
a) zákony (dekrety presidenta republiky),
b) mezinárodní smlouvy,
c) vládní nařízení,
d) nařízení a vyhlášky všeobecné povahy ústředních úřadů a orgánů, jestliže jich vyhlášení ve Sbírce vyžaduje zákon nebo vládní nařízení.
§ 3.
(1) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento dne platí za den vyhlášení.
(2) Jednotlivé právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve Sbírce se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.
§ 4.
(1) Právní předpisy, uvedené v § 2 písm. a), c) a d), vyžadují ke své platnosti vyhlášení podle tohoto dekretu.
(2) Přílohy právních předpisů a mezinárodních smluv, vyhlašovaných ve Sbírce, mohou býti platně vyhlášeny mimo Sbírku vhodným způsobem, stanoveným přímo v předpisu nebo smlouvě,