Input:

188/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách Archiv

č. 188/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
[zrušeno nepřímo č. 37/1959 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. července 1948,
kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, se mění a doplňuje takto:
1. § 24 zní:
㤠24.
Podíl na čistém zisku.
(1) Správa závodu, v němž je nebo má býti zřízena závodní rada, závodní důvěrník nebo náhradní orgán závodního zastupitelstva, je povinna odváděti jednotnému fondu pracujících (§ 24a) 10% podíl na čistém zisku. Výši podílu na čistém zisku, který se odvádí jednotnému fondu pracujících ve veřejných podnicích, stanoví vláda nařízením.
(2) Tvoří-li několik závodů podnik (§ 6), je základem pro výpočet podílu podle odstavce 1 čistý zisk celého podniku.
(3) Vláda vydá nařízením bližší předpisy o součinnosti správy závodu a orgánů veřejné správy při provádění tohoto zákona a o způsobu, jakým se zjišťuje základ pro výpočet podílu na čistém zisku, o jeho splatnosti a způsobu odvádění, jakož i o způsobu odvádění příspěvku podle § 32.
(4) Spory o plnění nebo o výši podílu na čistém zisku podle odstavce 1, první věty výlučně rozhoduje na návrh jednotného fondu pracujících nebo správy závodu příslušná rozhodčí komise (§ 33).“
2. Za § 24 se vkládá nový § 24a tohoto znění:
㤠24a.
(1) Jednotný fond pracujících se zřizuje jako samostatná právnická osoba při jednotné odborové organisaci. Jeho úkolem je podporovati úsilí o zlepšení sociálního, zdravotního a kulturního stavu zaměstnanců.
(2) Předpisy o orgánech, správě a hospodaření jednotného fondu pracujících a o dozoru nad ním, o použití jeho prostředků, jakož o o jeho úkolech a o účtování a o projednávání účetní závěrky obsahují stanovy, které vydá vláda nařízením po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace.
(3) Jednotný fond pracujících jest osvobozen od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních. Jeho jmění je osvobozeno od poplatkového ekvivalentu.
(4) Orgány jednotného fondu pracujících jsou povinny zachovati úplnou mlčenlivost o výrobních, obchodních a provozních tajemstvích