Input:

R 185/1950 (tr.); Garance

č. 185/1950 Sb. rozh. tr.
Ustanovením § 84 věty prvé zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, nebyla stanovena přípustnost stížnosti v případech, kde stížnosti dosud nebylo. Toto ustanovení zkrátilo pouze všechny delší dosud platné lhůty k podání stížnosti na lhůtu třídenní.
Zásada plynoucí z ustanovení § 91 odst. 1 věty druhé uved. zák., že straně nesmí vzniknout újma z toho, že postupuje podle nesprávného právního poučení o opravných prostředcích, vztahuje se pouze na lhůtu k jejich podání; přípustnost či nepřípustnost opravných prostředků nutno však dovodit pouze ze zákona.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 16. prosince 1949, To VII 393/49.)
Obžalovaná žádala za účelem uspořádání rodinných záležitostí o odložení počátku výkonu trestu těžkého žaláře, který ji byl pravoplatně uložen za spoluvinu na zločinu zneužití úřední moci podle §§ 5, 101 tr. zák.
Okresní soud v Opavě zamítl její žádost, protože po vyšetření neshledal, že by odklad byl naléhavě potřebný (§ 401 odst. 1 tr. ř.). Usnesení, jež bylo žadatelce doručeno, obsahuje (nesprávné) právní poučení, že do něho je možno si stěžovat do 3 dnů ke krajskému soudu.
Krajský soud odmítl stížnost odsouzené.
Z důvodů:
Podle § 84 věty prvé zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, činí lhůta k podání jakékoliv stížnosti přípustné v trestním řízení 3 dny, stanoví-li jiné zákony lhůtu delší. Tímto ustanovením nebyla zavedena stížnost tam, kde stížnost dosud nebyla přípustná; byla jím pouze na 3 dny zkrácena lhůta k podání stížnosti, pokud podle předpisů platných v době, kdy zákon o zlidovění soudnictví nabyl účinnosti, byla stížnost přípustná a lhůta činila více než 3 dny.