Input:

185/1947 Sb., Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku Garance

č. 185/1947 Sb., Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
ZÁKON
ze dne 31. října 1947
o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku podle tohoto zákona slouží k úhradě mimořádných příplatků vyplácených k zemědělským cenám jako náhrada škod utrpěných suchem, pokud výnos dávek neplyne do Likvidačního fondu měnového (§ 13).
§ 2.
Pro mimořádné dávky upravené tímto zákonem platí, pokud není jinak v tomto zákoně stanoveno, obdobně ustanovení zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění zákonů a nařízení jej měnících a doplňujících, a ustanovení zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy.
ČÁST II.
Mimořádná jednorázová dávka.
§ 3.
(1) Mimořádné jednorázové dávce jsou podrobeny:
a) fysické osoby a neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, podléhající dani důchodové nebo dani ze mzdy, přesahuje-li jejich dani podrobený důchod nebo dani podrobená mzda, po případě jejich součet, částku 240.000 Kčs za kalendářní rok 1947, a to sazbou podle § 9, odst. 1,
b) fysické osoby, neodevzdané (nerozdělené) pozůstalosti, akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie a společnosti s ručením omezeným, jsou-li vlastníky majetku přesahujícího 1,000.000 Kčs a mají-li v kalendářním roce 1947 dani podrobený důchod nebo dani podrobenou mzdu, případně jejich součet, nebo základ zvláštní daně výdělkové nejméně 50.000 Kčs, a to sazbou podle § 9, odst. 2.
(2) Společně s hlavou rodiny se zdaní též příslušníci rodiny. K jejich důchodu (mzdě) a majetku se přihlíží při výpočtu hranice důchodu (mzdy) a majetku, uvedené v odstavci 1.
(3) K částkám vyplaceným z důvodů odčinění křivd podle dekretu presidenta republiky ze dne 17. srpna 1945, č. 53 Sb., osobám uvedeným v § 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., se nepřihlíží při výpočtu hranice důchodu (mzdy) uvedené v odstavci 1, písm. a). U spisovatelů a výtvarných umělců a jejich pozůstalých se při výpočtu této hranice přihlíží u příjmů ze spisovatelské a výtvarné umělecké činnosti (z autorských práv) jen k 50 % hrubých příjmů, dosažených v roce 1947 z této činnosti.
§ 4.
Za majetek podle § 3, odst. 1, písm. b) se považuje veškerý majetek ve smyslu zákona č. 134/1946 Sb., jehož celková hodnota po srážce dluhů a břemen činí k 31. prosince 1947 /rozhodný den konečný) více než 1,000.000 Kčs.
§ 5.
Do majetku podle § 4 započítávají se také předměty z drahých kovů, předměty umělecké, ozdobné a přepychové (včetně starožitností), jakož i sbírky všeho druhu, na př. sbírky mincí, poštovních známek a pod. a všechny jiné majetkové předměty a práva, patřící k jinakému majetku, v § 8 zákona č. 134/1946 Sb. výslovně uvedené, byly-li nabyty v době od 16. listopadu 1945 do 31. prosince 1947.
§ 6.
(1) Majetek, získaný v době od 16. listopadu 1945 do 31. prosince 1947