Input:

175/1950 Sb., Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 175/1950 Sb., Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 12. decembra 1950
o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu.1)
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 143 ods. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):
§ 1.
Súdnym chránencom spisuje a vydáva potvrdenie o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku ich poručenský (opatrovanský) súd.
§ 2.
(1) Iným fyzickým osobám vydáva potvrdenie o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku na ich žiadosť miestny národný výbor.
(2) Žiadateľ predloží príslušný vzor (§ 3) vyplnený pravdivými údajmi miestnemu národnému výboru dvojmo.
§ 3.
Vzory pre potvrdenia podľa §§ 1 a 2 vyhlásia ministri spravodlivosti a vnútra v úradnom liste.
§ 4.
Miestny národný výbor vydá potvrdenie na jednom z predložených rovnopisov na základe skutočností mu známych alebo na základe listín žiadateľom predložených. Ak nejde o príjem žiadateľa z pracovného (učebného) pomeru alebo z národného poistenia, postačí na vydanie potvrdenia jeho čestné vyhlásenie urobené podľa zákona č. 173/1948 Sb., o čestnom vyhlásení v administratívnom konaní.
§ 5.
(1) Právnickým