Input:

R 16/1951; Garance

č. 16/1951 Sb. rozh. obč.
K platnosti projevu, kterým rodiče označují poručníka dítěte, není třeba, aby se stal ve formě posledního pořízení.
Vyžaduje-li to zájem dětí, může poručenský soud ustanovit poručníkem i jinou osobu, než kterou označili rodiče.
(Rozhodnutí okresního soudu v Lanškrouně z 2. června 1950, D 271/49.)
Okresní soud zamítl návrh příbuzných nezletilců, aby dosavadní poručník A. byl svého úřadu zproštěn a poručníkem ustanoven B.
Z důvodů:
Otec obou nezletilých zemřel v době okupace, matka zemřela dne 16. listopadu 1949. Po její smrti byl ustanoven poručníkem dětí A., jejich otcovský děd a dosavadní pěstoun.
Tety dětí (sestry jejich zemřelé matky) a strýc dětí B. učinili návrh, aby A. byl funkce poručníka zproštěn a aby byl ustanoven poručníkem B., poněvadž podle přání matky dětí, které projevila ve své závěti, měl převzít starost a péči o děti jejich strýc B. Navrhovatelé také předložili opisy dopisu zemřelého otce dětí, kde otec vyslovil přání, aby se o děti postarali sourozenci jejich matky.
Soud zjistil, že A. a jeho manželka se o děti dosud řádně starali, děti u nich prospívaly a také si na ně zvykly. Poručník A. i jeho manželka mají po všech stránkách dobrou pověst a jsou osobami státně spolehlivými. Sám strýc dětí B. nemá námitek proti výchově dětí v jejich dosavadním prostředí. Rozpory mezi příbuznými o tom, kdo má být poručníkem dětí, vznikly teprve poté, když mezi příbuznými vzešel různý názor o tom, jak má být zajištěn pro pozdější potřebu nezletilých jejich majetek, pozůstávající převážně z nábytku. O osobě navrhovaného poručníka B. zjistil soud, že je státně spolehlivý a jinak nevyšlo o něm nic závadného najevo.
Podle § 80 zákona č. 265 1949 Sb.. o právu rodinném, stanoví soud poručníkem především toho, koho naznačili rodiče, jimž náležela moc rodičovská, a nebyl-li takto nikdo naznačen, někoho z příbuzných aneb osob blízkých nezletilci a jeho rodině. Z toho plyne, že byl-li poručníkem ustanoven příbuzný poručencův a později vyjde najevo, že rodiče naznačili někoho jiného jako poručníka, může taková osoba žádat, aby byla sama ustanovena poručníkem.
Dosavadní poručník A. namítá, že